สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 
หมายเหตุ...
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง ปี พ.ศ. 2560
 
 

กลับหน้าหลัก

 
 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  : ดาวน์โหลดไฟล์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 
 
 
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-
610-5381-2  โทรสาร 02-3545530 
 

Design by Bhes.