สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 
หมายเหตุ...
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง ปี พ.ศ. 2561
 
 

กลับหน้าหลัก

 
 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  : ดาวน์โหลดไฟล์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 
 
 
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-
039-5631  โทรสาร 02-039-5664 
 

Design by Bhes.