สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
 

 
หมายเหตุ...หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง ปี พ.ศ. 2558
 
 
 

กลับหน้าหลัก

 
 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ราชภัฏ)
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ราชมงคล)
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 

 
 
 
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-5564  โทรสาร 02-3545530 
 

Design by Bhes.