สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
 

 
หมายเหตุ...หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง ปี พ.ศ. 2560
 
 
 

กลับหน้าหลัก

 
 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ราชภัฏ)
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ราชมงคล)
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 

 
 
 
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611 โทรสาร 02-039-5664 
 

Design by Bhes.