Mhesi (ด้านอุดมศึกษา)
 ติดต่อ กคอ. | คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา


 

 


        
 


 

          
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)
โดยสถาบันอุดมศึกษาเริ่มบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้มีการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุุ์ใหม่
    เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0
    และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
    ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC ระหว่างภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
 

"อาชีวะพันธุ์ใหม่กับบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)

การประชุมหารือ เรื่อง "การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
    ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" ทางด้านดิจิทัล และด้านการดูแลผู้สูงวัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่" 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
   
CHE Curriculum Online)"

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติ พ.ศ. 2561

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หนังสือเวียนแจ้ง) (เอกสารหลักสูตร)

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher Education)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา :
    มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ   

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.. 2558  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559

การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล  

คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ

TQF and the Development of Professional Standards Framework 6-8 May 2015 Chiangmai Orchid Hotel, Chiangmai

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน โดย นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

อ่านข่าวที่ผ่านมา...>แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
    ตามมติ กมอ. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 
  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
   
หนังสือเวียนเลขที่ อว 0244/ว 467 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2562


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2560

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

อ่านประกาศกระทรวง,ฎกระทรวงอื่นๆ...>

การประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
https://youtu.be/a6RYCTs6O90

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" วันที่ 14 กันยายน 2561

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2561

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติ
ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพขอวิชาชีพอาจารย์ วันที่ 13 มีนาคม 2561

อ่านข่าวที่ผ่านมา...>


 
 
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลหลักสูตรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา คลิก..
   ประเด็นถาม-ตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
    ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562


 

-ไม่มี-


 

คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 (ณ วันที่ 4 ก.ค.59)


 

เอกสารประกอบการประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

ประเด็นในการกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  

หากสถาบันอุดมศึกษาใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
    โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ขอให้มีหนังสือหารือมาที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สกอ.

หนังสือคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 มีจำหน่ายแล้ว!! ติดต่อเบอร์ 02-610-5270

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใ
    ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2557
 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

อ่านข่าวประกันคุณภาพการศึกษาอื่นๆ...>      !

ดูคู่มือและเอกสารการเผยแพร่อื่นๆ ...>


กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลขที่ 328 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5616-39 โทรสาร 02-039-5664
Last modified: 23-04-2561 05:30 AM.


Home
 | ส่วนราชการภายในสำนัก | อำนาจหน้าที่ของสำนัก | ผู้บริหารสำนัก | บุคลากร | เอกสาร/คู่มือ | โครงการ/สัมมนา