...........- แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

- สรุประเบียบการฝึกอบรมฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555

- สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
..- ข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง...........
 
............ - แนวทางการป้องกันการทุจริตภาครัฐ
.............- มาตรฐานตรวจสอบภายใน
 
...
.............- การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
.............-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

.............- การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต : คิดดีทำดี ป้องกันเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

..............- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง
..............- นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
..............- จากนโยบายสู่แผนการอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา