วิสัยทัศน์ ( Vision )

มุ่งพัฒนางานตรวจสอบ ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร


พันธกิจ (Mission)

1. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตรวจสอบการบริหารการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

2. บริการให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการรูปแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กรอบคุณธรรม
Download