ระเบียบการเงิน

- การศึกษาบุตร

- ค่ารักษาพยาบาล

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

อัตราค่าใช้จ่ายในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
- การฝึกอบรม สัมนา
- การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- การจ้างที่ปรึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ แนวทาง และลักษณะพื้นฐานในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
- การฝึกอบรม สัมนา
- การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- การจ้างที่ปรึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ภาคผนวก
- การฝึกอบรม สัมนา
- การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- การจ้างที่ปรึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน

- คู่มือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

-กระบวนการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

- กระบวนการวางแผนตรวจสอบ

- กระบวนการให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบภายใน)

- กระบวนการติดตามผล

- กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ