ประชาสัมพันธ์

-แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2556

- แผนการตรวจสอบระยะยาว และ แผน การตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2557

-กฎบัตรตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ.2559

***แบบฟอร์มแบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงตามการบริหารจัดการ
และปัจจัยเสี่ยงในการประเมินโครงการ 2558

***แบบฟอร์มแบบสอบถามการควบคุมด้านการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา

***ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544

***กฎกระทรวง

***แผนผังการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภาย