ประชาสัมพันธ์
  • แผนการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558

แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2557

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2556

  • สรุปผลการปฎิบัติงานปี 2561

ไตรมาสที่ 1

  • กฏบัตร

กฏบัตรตรวจสอบภายในประจำปี 2561

กฏบัตรตรวจสอบภายในประจำปี 2560

กฏบัตรตรวจสอบภายในประจำปี 2559

กฏบัตรตรวจสอบภายในประจำปี 2558

กฏบัตรตรวจสอบภายในประจำปี 2557

  • แบบฟอร์ม

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนา เรื่อง "กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์กร : การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามประเมินความเสี่่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์มแบบสอบถามการควบคุมด้านการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา

แบบประเมิน CRG

แบบ ป.สก.7

  • เอกสารเผยแพร่อื่นๆ

แผนผังการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่9) พ.ศ.2560

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.2544

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกงาน ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง

 

 

 
 
 
 

ข้อร้องเรียนความโปร่งใสภายในสกอ.