โครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ข่าวโครงการ

สรุปความคืบหน้าโครงการนำร่องประเมินผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
คณะทำงานโครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัย ได้กำหนดการประชุมประจำปี 2522 ดังนี้
ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 24 มีนาคม 2552 (ทั้งวัน)
ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยตั้งเป่าหมายการจัดทำโครงการนำร่องประเมินศักยภาพผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2552 แล้วนำไปขยายผลต่อ ในปีงบประมาณ 2553

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

b 29.07.53 : โครงการนำร่องประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย
30.03.52 : สรุปโครงการประเมินศักยภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
13.03.52 :
โครงการประเมินศักยภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (Research Assessment Exercise – RAE ) ตามยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

24.02.52 : สรุปผลการประชุมคณะทำงานโครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัย ครั้งที่ 1/2552
การประเมินคุณภาพกิจกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต
สรุปรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานการประเมินศักยภาพผลงานวิจัย ณ ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส
ผลงานตีพิมพ์ใน ISI Web of Knowledge ของสาขาเกษตรทั่วประเทศ ระหว่างปี 2005-2008
กรอบประเด็นข้อคิดเห็นและข้อหารือในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สภาพปัจจุบันประเด็นข้อคิดเห็นและข้อหารือการประเมินผลงานวิจัยของกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประเมินศักยภาพผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึึกษา
ข้อเสนอจากสภาคณบดีสาขาเกษตรในการประชุมครั้งที่ 6/2551
สภาพปัจจุบันและประเด็นข้อคิดเห็นและข้อหารือในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  PRASIT@mua.go.th
Tel.02 354 5336 Mobil 081 720 1689