อนุสารอุดมศึกษา

2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 486 ธันวาคม 2561
   
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 485 พฤศจิกายน 2561
   
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 484 ตุลาคม 2561
   
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 483 กันยายน 2561
   
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 482 สิงหาคม 2561
 
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
  28 กรกฎาคม 2561
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  12 สิงหาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  เพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา :
  โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคต
  ครั้งที่ 3 (ตอนจบ)
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 481 กรกฎาคม 2561
 
 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น
  เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา : โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคต ครั้งที่ 3 (ตอนที่ 1)
 • งานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และ
  หูหนาน ประจำปี 2561
 • สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
  ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 13 มิ.ย.61
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 480 มิถุุนายน 2561
 
 • วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9
 • การประชุม Bologna Policy Forum 2018 ณ กรุงปารีส
  สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • สกอ. สพฐ. ร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
  พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School
  Mentoring)
 • การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
 • สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
  ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
 • สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
  ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 479 พฤษภาคม 2561
 
 • สกอ. สอศ. สกรศ. และ สกท. มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC
 • การประชุม องคมนตรีด้านการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏในการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาใน
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • ผลงานเด่นในรอบปีที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0
  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตอนจบ)
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 478 เมษายน 2561
 
 • พระราชโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561
 • บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาบัยต่อนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 • ผลงานเด่นในรอบปีที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ของ สกอ. (ตอนที่ 2)
 • สรุปการประชุม กกอ. ครั้งที่ 2/2561
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 477 มีนาคม 2561
 
 • โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตฯ
 • ผลงานเด่นในรองปีที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ของ สกอ. (1)
 • มติ กกอ. ครั้งที่ 1
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 476 กุมภาพันธ์ 2561
 
 • เลขาธิการ กกอ. ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรี เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโบายด้านอุดมศึกษาแก่ สกอ. (2)
 • งานศิลปวัฒนธรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
 • ราชมงคลธัญบุรีเกมส์
 • มติ กกอ. ครั้งที่ 11
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 475 มกราคม 2561
 
 • การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560
 • กระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
 • การอบรมหลักสูตรการบิรหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุน
 • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโบายฯ
 • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 11