อนุสารอุดมศึกษา

2562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 474 ธันวาคม 2560
 
 • สกอ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560
 • สจล.ร่วมมือกับ CMU จัดตั้งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560
 • สกอ.และมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบทุนการศึกษา
 • งานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพฯในสถาบันอุดมศึกษา
 • สกอ.จัดประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 • การเดินทางไปหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาฯ ในแคนนาดา
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 473 พฤศจิกายน 2560
 
 • ประมวลภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 472 ตุลาคม 2560
 
 • ครบรอบธงชาติไทย 100 ปี
 • สกอ.ดำเนินโครงการ Talent Movility ปี 2561
 • สกอ.จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบาย แผนงานและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
 • สกอ.ขับเคลื่อนศูนย์เป็นเลิศ ยุค Thailand 4.0
 • สกอ.เร่งสร้างความเข้าใจเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตมีมาตราฐานที่เทียบเคียงกันจากมาตราฐานผลการเรียนรู้
 • มติ กกอ. ครั้งที่ 8/2560
 • การประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี พ.ศ.2560
    ปีที่ 43 ฉบับที่ 471 กันยายน 2560
 
 • สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring
 • มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มอบทุนสนับสนุนการวิจัย
 • การศึกษานอกที่ตั้งและชี้แจงเกณฑ์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งฉบับปรับปรุงแก้ไข
 • สกอ.ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
 • การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
 • ไทเป 2017
    ปีที่ 43 ฉบับที่ 470 สิงหาคม 2560
 
 • หลักชัยแห่งอุดมศึกษา
 • ทัพนักกีฬาปัญญาชนพร้อมสู้ศึกษา ไทเป 2017
 • สกอ.จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนดลยีดิจิทัล
 • สกอ.ร่วมมือ วช.เปิดตัว UCC Network
 • สรุปผลการประชุม กกอ.ครั้งที่ 7/2560
    ปีที่ 43 ฉบับที่ 469 กรกฎาคม 2560
 
 • แนวทางพระราชทาน 9 ข้อ
 • สกอ.แนะแนวเส้นทางอาชีพในยุค Thailand 4.0 ให้เยาวชนชายแดนใต้
 • สกอ.เร่งดำเนินการทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สกอ.จัดอบรมหลักสูตรนักบริการระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 3
    ปีที่ 43 ฉบับที่ 468 มิถุนายน 2560
 
 • การรับฟังความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
 • สกอ.เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาพัฒนาภาคใต้
 • สกอ.สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกัน
 • สกอ.ขับเคลื่อนโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
 • สกอ.สนับสนุนจัดตั้งสหภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย-ยูนาน
    ปีที่ 43 ฉบับที่ 467 พฤษภาคม 2560
 
 • สกอ.แถลงข่าวการจัดส่งคณะกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 27
 • สกอ.ขับเคลื่อนจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำปี 2560
 • สกอ.ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สกอ.จัดทบทวนสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สกอ.จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง รุ่นที่ 28
 • ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560
 • นวัตกรรม "นาโนซิงค์ออไซด์ (Zno)
    ปีที่ 43 ฉบับที่ 466 เมษายน 2560
 
 • โครงการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
 • รับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
 • รับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
 • รับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
 • รับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
    ปีที่ 43 ฉบับที่ 465 มีนาคม 2560
 
 • โครงการจัดตั้งสถาบันภูมิราชธรรม
 • สกอ.ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิตนักศึกษา
 • สกอ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์
    ปีที่ 43 ฉบับที่ 464 กุมภาพันธ์ 2560
 
    ปีที่ 43 ฉบับที่ 463 มกราคม 2560
 
 • สกอ.ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
 • คาราวานรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
 • วันครู 2560
 • ส.ค.ส.พระราชทาน
 • การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ
 • สรุปผลการประชุม กกอ. ครั้งที่ 2/2560