อนุสารอุดมศึกษา

2562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    ปีที่ 42 ฉบับที่ 461 พฤศจิกายน 2559
 
 • โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • สกอ.จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
 • การประชุมรัฐมนตรี ด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐเปรู
 • เตรียมความพร้อมครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • สกอ.ขับเคลื่่อนการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา
 • สกอ.พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
 • พัฒนาองค์ความรู้ทางการเงินผ่านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
 • สกอ.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 • สกอ.และสวทน.ลงนามความร่วมมือ Talent Movility ในสถาบันอุดมศึกษา
 • สกอ.จัดประชุมขับเคลื่อนหน่วยบ่มเพาะฯ ปี 2560
 • การประชุม 2016 Institute of International Education Summit on generation Studey Abroad
    ปีที่ 42 ฉบับที่ 460 ตุลาคม 2559 (ฉบับพิเศษ)
 
 • ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
    ปีที่ 42 ฉบับที่ 459 กันยายน 2559
 
 • สกอ.แนะแนวการศึษาต่อระดับอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สถาบันอุดมศึกษากับธรรมาภิบาล
 • สกอ.เตรียมคัดเลือกนักศึกษารบัรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
 • สกอ.พัฒนาการทำงานแตามแบบ Lean Value ฆะพำฟท ?ฟยยรืเ
 • สกอ.ศึกษา Best Practice การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา
    ปีที่ 42 ฉบับที่ 458 สิงหาคม 2559
 
    ปีที่ 42 ฉบับที่ 457 กรกฏาคม 2559
 
 • สกอ.จัดประชุมวิพากษ์ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต
 • การประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 25
 • งาน WUNCA ครั้งที่ 33
 • ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Advancing Conceive, Design, Implement and Operate : CDIO Framework
    ปีที่ 42 ฉบับที่ 456 มิถุนายน 2559
 
 • วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7
 • สกอ.จัดประชุมสัมมนากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • สกอ.จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
 • สกอ.ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม
 • สกอ.เดินหน้าพัฒนาความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าเพื่อขอรับการรับรองจาก ABET
    ปีที่ 42 ฉบับที่ 455 พฤษภาคม 2559
 
 • ลงนามความร่วมมือโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สกอ.เปิดเวทีระดมสมองวิเคราะห์ตัวชี้วัด "จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย"
 • สกอ.เร่งจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • การประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ AUN/SEED-Net ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2
    ปีที่ 42 ฉบับที่ 454 เมษายน 2559
 
 • รมว.ศธ.มอบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการ ศธ ในภูมิภาคแก่สถาบันอุดมศึกษา
 • สกอ.ส่งมอบงานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์แก่กองทัพบก
 • การประชุม ASEM Intermediate Senior Offivials Meeting (ISOM) on Education 2016
 • การเจรจาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและวิจัยเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยของออสเตรีเลีย
    ปีที่ 42 ฉบับที่ 453 มีนาคม 2559
 
 • การประชุมเครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก (Network of East Asian Think-Tanks (NEAT)
 • สกอ.สร้างความรู้ประเมินคุณธรรม
 • มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
    ปีที่ 42 ฉบับที่ 452 กุมภาพันธ์ 2559
   
    ปีที่ 42 ฉบับที่ 451 มกราคม 2559