อนุสารอุดมศึกษา

2562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 426 ธันวาคม 2556
   
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 425 พฤศจิกายน 2556
   
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 424 ตุลาคม 2556
   
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 423 กันยายน 2556
 
 • รมว.ศธ มอบนโยบาย กกอ.ชุดใหม่
 • ประชุมผู้นำนักศึกษาไทย มาเลเซีย ครั้งที่ 2
 • วิทยาลัยชุมชน อุดมศึกษาเพื่อปวงชน
 • สกอ.ร่วมออสเตรเลีย ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
 • ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • สกอ.ร่วม 7 มหาวิทยาลัยพัฒนาทักษะด้านภาษา
 • การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษาเพื่อความพร้อมสู่ประชคมอาเซียน
 • ตกพลึก พัฒนาระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษา
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 422 สิงหาคม 2556
 
 • 15 นโยบายด้านการอุดมศึกษา
 • เผยรายชื่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้าข่าย สกอ. ไม่รับรองวุฒิ
 • สกอ. ตั้ง "ศูนย์เฉพาะกิจ" ช่วยนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากอียิปต์
 • สร้างเครือข่ายนักศึกษา "ทุนเฉลิมราชกุมารี"
 • พัฒนาอาจารย์ "สอนเก่งเร่งการเรียนรู้"
 • พัฒนาบัณฑิต มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคม
 • สกอ.จัดกิจกรรมกระตุ้น "บัณฑิตไทยไม่โกง"
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยและอาเซียน
 • สกอ.ร่วมกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน พัฒนาหลักสูตร
 • พัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่มืออาชีพ
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 421 กรกฎาคม 2556
 
 • ศธ.เชื่อมโยง 5 องค์กรหลัก ผลักดินนโยบาย
 • สกอ.เตรียมพร้อมผู้บริหารระดับกลาง
 • ไทย-สิงคโปร์ สานความร่วมมือด้านอุดมศึกษา
 • สกอ.จัดอบรม Training the Trainer ของกองทุนตั้งตัวได้
 • Wanca ครั้งที่ 27
 • สกอ.อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
 • สกอ.ถ่ายทอดความรู้ Stem Education
 • ศูนย์ปราบปรามวุฒิปลอม
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 420 มิถุนายน 2556
 
 • ผลักดันร่าง พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ...
 • "วันสหกิจศึกษาไทย" ครั้งที่ 5
 • ส่งเสริมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 • ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-บูรไน ครั้งที่ 2
 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดการศึกษาคนพิการ
 • สกอ.ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 419 พฤษภาคม 2556
 
 • ประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 4
 • เปิด "ค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์" ครั้งที่ 1
 • พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • ปิดอบรม นบม.รุ่นที่ 24
 • มอบทุนสนับสนุการวิจัย
 • สกอ.จัดสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5
 • ปฐมนิเทศนักเรียน "ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สกอ.จัดค่ายอาเซียน
 • "ทุนใต้" รับ นศ.ยังไม่มีที่เรียน 1190 คน
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 418 เมษายน 2556
 
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 417 มีนาคม 2556
 
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 416 กุมภาพันธ์ 2556
   
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 415 มกราคม 2556
   

 

ฉบับที่ 328-347 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งสูญหายไปเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ