อนุสารอุดมศึกษา

2562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 402 ธันวาคม 2554
 
 • สกอ.ร่วมฟื้นฟูประเทศ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
 • สกอ.เยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยในสถาบันอุดมศึกษา
 • อุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตร ร่วมฟื้นฟูเยียวยาประทศ
 • การจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวม
 • สรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กกอ.
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 401 พฤศจิกายน 2554
 
 • มอบหมายงาน รองเลขาธิการ กกอ.
 • สกอ. กกอ. รับทราบหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต หลังมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอขอปรับหลักสูตร
 • สกอ. สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กกอ.
 • สกอ. ย้ำ นศ.ตรวจสอบวันเปิดภาคเรียนเทอม 2/2554
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 400 ตุลาคม 2554
 
 • สกอ.พัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • สกอ.สนับสนุนเครื่อข่าวสมาชิกโทรทัศน์ครู ปี 2
 • สกอ.ผลักดันพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตศตวรรษที่ 21
 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 399 กันยายน 2554
 

 

    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 398 สิงหาคม 2554
 

 

    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 397 กรกฎาคม 2554
 

 

    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 396 มิถุนายน 2554
 

 

    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 395 พฤษภาคม 2554
 
 • งานถวายพระพรและการแถลงข่าวโครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทย-สปป.ลาว ระหว่างไทย - สปป.ลาว
 • นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา
 • ระบบการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึำกษาไทย
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอีสาน
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 394 เมษายน 2554
 
 • โครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 • การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "หนึ่งมหาวิทยาลัย : หนึ่งจังหวัด"
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "พัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้าไทย"
 • สกอ.เตรียมความพร้อมอุดมศึกษาไทย รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
 • การตรวจเยี่ยมศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
 • การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2554
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 393 มีนาคม 2554
 
 • พิธีลงนามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 • ประมวลภาพ 79 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมลงนามในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
 • แนวนโยบายในการปรับระบบการผลิตครูในปีการศึกษา 2554
 • ทิศทางของการศึกษาในศตวรรษที่ 21
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 392 กุมภาพันธ์ 2554
 
 • สกอ. ร่วมจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 • กรอบแนวคิดการผลิตครูยุคใหม่
 • นโยบาย มาตรการ หลักสูตรในการผลิตครูตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
 • ศักยภาพการผลิตครูด้วยหลักสูตรปริญญาโท
 • สรุปผลการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
 • ขอเชิญชวนระดมทุน "กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 391 มกราคม 2554
 
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ "อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่" ปฏิรูปอุดมศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย
 • องค์กรกลางเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ระบบรับตรง) สกอ.
 • ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2554

 

ฉบับที่ 328-347 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งสูญหายไปเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ