อนุสารอุดมศึกษา

2562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 390 ธันวาคม 2553
 
 • คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • สกอ.-กพร.-สมอ. ร่วมบูรณาการ การจัดระบบประมวลผลสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพ
 • อุดมศึกษาไทยร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่
 • บทบาทความสำคัญและแนวทางการวิจัยสถาบันกับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัย
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 389 พฤศจิกายน 2553
 
 • ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "กีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน ครั้งที่ 15"
 • ข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การประชุมทางวิชาการ 2553 "อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่"
 • คาราวาน "อุดมศึกษาไทย ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม"
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 388 ตุลาคม 2553
 
 • ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สกอ. ในปีงบประมาณ 2553
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 387 กันยายน 2553
 
 • นโยบายด้านการอุดมศึกษา
 • สกอ. กับ 1 ปีที่ผ่านไป ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
 • แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษา ร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่
 • ผลการดำเนินงานของ สกอ. เพื่อพัฒนาศักยภาพการอุดมศึกษาไทยในปีงบประมาณ 2553
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 386 สิงหาคม 2553
 
 • การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  เพื่อขยายผลการวิจัยอุทธรณ์ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  ของราชการ พ.ศ. 2540
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 385 กรกฎาคม 2553
 
 • สมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 "คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ"
 • วิสัยทัศน์ "Admissions ปีการสึกษา 2553"
 • บทบาทและความสำคัญของงานวิจัยสถาบัน
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 384 มิถุนายน 2553
 
 • นโยบายอุดมศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • สถาบันอุดมศึกษาร่วมสร้างความปรองดองแห่งชาติ
 • ทิศทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการสึกษา 2553
 • สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.2551 ในสถานศึกษา
 • มาตรการป้องกันการพนันฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษาในเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010
 • โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษา ศูนยืฝึกกีฬา 8 ชนิดกีฬา ในสถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 383 พฤษภาคม 2553
 
 • การเตรียมความพร้อมรองรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียนระหว่าง สกอ. กับกรมการศึกษาขั้นสูงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 • หลักสูตรผลิตครูในยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 • โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ (พ.ศ.2554-2563)
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 382 เมษายน 2553
 
 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 • แนวทางการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สกอ.ตามโครงการตรวจแนะนำ
  เพื่อขยายผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2553
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 381 มีนาคม 2553
 
 • สมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 "คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ"
 • วิสัยทัศน์ "Admissions ปีการศึกษา 2553" นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศธ
 • บทบาทและความสำคัญของงานวิจัยสถาบัน
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 380 กุมภาพันธ์ 2553
 
 • นโยบาย 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ในปี 2553
 • การดำเนินงานด้านการบริหารการอุดมศึกษาภายใต้การกำกับการบริหารราชการของนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
 • กฏหมายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 379 มกราคม 2553
 
 • สกอ.กับโครงการรวมใจต้านภัยหนาว ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • สกอ.เป็นหน่วยงานนำร่องในโครงการตรวจแนะนำเพื่อขยายผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
 • สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2009 Asian Forum on Information and Communication Technology 2009
 • สรุปย่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

ฉบับที่ 328-347 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งสูญหายไปเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ