อนุสารอุดมศึกษา

2562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 378 ธันวาคม 2552
 
 • พัฒนาไอที พัฒนาการศึกษายกระดับ uninet เพื่อ ednet
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา uninet เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ
 • TV-KRU โครงการส่งเสริมศักยภาพครู
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 377 พฤศจิกายน 2552
 
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
 • บทบาทของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาากรในมิติเชิงยุทธศาสตร์
 • โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาเพื่อความเป็นสากล 2009
 • ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • ผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมจากงานวิจัยอุดมศึกษา
 • มุมมองของนักวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 376 ตุลาคม 2552
 
 • งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
 • สกอ.กับ 37 ปีการอุดมศึกษาไทย
 • นายกสภามหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
 • รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์และเว็บไซต์กิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี ระดับอุดมศึกษา
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 375 กันยายน 2552
 
 • ผลการดำเนินงานด้านแผนและนโยบายการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
 • ผลการดำเนินงานคุณภาพ มาตรฐาน การอุดมศึกษาไทย
 • ผลการดำเนินงานด้านการอุดมศึกษาต่างประเทศ
 • ผลการดำเนินงานด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน
 • ผลการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต กิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ
 • ผลการดำเนินงานด้านการประสาน ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
 • ผลการดำเนินงานด้านการขยายโอกาสอุดมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 374 สิงหาคม 2552
 
 • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 373 พฤษภาคม 2552
 
 • ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาไทย โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รมว.ศธ
 • ประมวลภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ "2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย"
 • ทุนศาสตราจาย์วิจัยดีเด่นประจำปี 2552
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 372 เมษายน 2552
 
 • สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้วยการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
 • สกอ.ขับเคลื่อนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบ 9 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
 • โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
 • โครงการลงทุนในสาขาการศึกษา ภายใต้แแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สกอ.เป็นเจ้าภาพ
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 371 เมษายน 2552
 
 • ผลการดำเนินงาน "เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ" ของ สกอ.
 • ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต ปีการศกึษา 2551
 • สรุปงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ 2552
 • ทุนอุดมศึกษาพัฒนาภาคใต้
 • การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 370 เมษายน 2552
 
 • วิสัยทัศน์ผู้บริหาร นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศธ
 • A-NET 2552 ปีสุดท้ายในภารกิจ สกอ.
 • 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย
 • การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา
 • ก้าวสู่ปีแห่งคุณภาพด้วย UniNet 2
 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 367-369 มกราคม-มีนาคม 2552
 
 • นโยบายรัฐบาล
 • สกอ. กับ "เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ"
 • เตรียมการบรรจุนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี

 

ฉบับที่ 328-347 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งสูญหายไปเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ