อนุสารอุดมศึกษา

2562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 364-366 ตุลาคม-ธันวาคม 2551
 
 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "ผู้ทรงมีคุณูปการใหญ่หลวงต่อวงการอุดมศึกษาไทย"
 • 31 ปี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยการพัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขัน
 • ความร่วมมือด้านการบินระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษาด้านโลจิสติกส์
 • การแก้ปัญหาการว่างงานให้กับบัณฑิตจบใหม่
 • แนะนำรองเลขาธิการ กกอ. คนใหม่
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 363 กันยายน 2551
 
 • ตรากฏหมายอุดมศึกษาไทย เพื่อศักยภาพในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
 • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศูนย์กลางของการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาคมโลก
 • พัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet เชื่อต่ออุดมศึกษาไทย โยงใยอุดมศึกษาโลก
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สกอ. ในปีงบประมาณ 2551
 • สันตวิธีของครูผู้เอื้อความรู้กระทรวงทัศน์ใหม่ของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 362 สิงหาคม 2551
 
 • การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 • โครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2550
 • ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
 • สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อการให้บริการหรือขอรับบริการตามกฎหมาย
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 361 กรกฏาคม 2551
 
 • เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
 • เปิดโลกทัศน์ใหม่ทางดนตรี University Academy Contest
 • Tell mu More เำืพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยของคนไทย
 • คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 360 มิถุนายน 2551
 
 • การเสนอชื่อ การเลือก การสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชุดใหม่
 • ระบบการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาของ สกอ.
 • วิทยาลัยชุมชนกับการพัฒนาชุมชน
 • สรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 359 พฤษภาคม 2551
 
 • การดำเนินงานของ สกอ.กับโอากาสในการศึกษาต่อและหล่อหลอมในสถาบันอุดมศึกษาของเยาวชนไทย
 • แนวทางการแก้ไขการพนันฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษา
 • การพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา สำหรับการใช้งานร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษา (mini MIS)
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 358 เมษายน 2551
 
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารอุดมศึกษา
 • สุรปการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นสูง (A-Net) และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาฯในระบบกลาง
 • โครงการ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันอุดมศึกษา"
 • ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
 • คิดให้ถูก เลือกให้เป็น มองเห็นอนาคต
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 357 มีนาคม 2551
 
 • นโยบายรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา
 • การส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
 • ความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
 • ยุทธศาสตร์สู่การวมตัวเป็นประชาคมเอเซียน ปี 2015
 • UniNet ร่วมกับ Nectec พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 356 กุมภาพันธ์ 2551
 
 • นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • เลขาธิการ สกอ.เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • รางวัลผู้บริหารดีเด่น งานวันกีฬาแห่งชาติ
 • การเตรียมความพรัอมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 • ปฏิทินการสอบ A-Net และ Admission
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 355 มกราคม 2551
 
 • พระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ความคืบหน้า การเตรียมความพร้อม การสนับสนุน
 • ประมวลกิจกรรมเทิดพระเกียรติ