อนุสารอุดมศึกษา

2562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 354 ธันวาคม 2550
 
 • พระมหากษัตริย์นักกีฬาของชาวไทย
 • รายงานการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
 • ลำดับเหตุการณ์สำคัญใน BANGKOK 2007
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 353 พฤศจิกายน 2550
 
 • ความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
 • บันทึกความร่วมมือการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • อุดมศึกษาไทยกับการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
 • อาคาร สก.หลังใหม่ กับนโยบายการใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน
 • วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม ของ สกอ.
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 352 ตุลาคม 2550
 
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาคนใหม่
 • แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565
 • กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 351 กันยายน 2550
 
 • การจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2564)
 • ผลการดำิเินินงานของ สกอ.
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 350 สิงหาคม 2550
 
 • ประกาศศักยภาพอุดมศึกษาไทย ในกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24
 • การเผยแพร่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24
 • ประมวลภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 349 กรกฏาคม 2550
 
 • ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในปีงบประมาณ 2550
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ ของ สกอ. ในปีงบประมาณ 2550
 • นับถอยหลัง..สู่กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 348 มิถุนายน 2550
 
 • บทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ "พ่อแห่งแผ่นดิน"
 • ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมสึกษา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นับถอยหลัง...สู่กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 347 พฤษภาคม 2550
 
 • ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
 • การจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2
 • ความโปร่งใสและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
 • Thai-UK Forum เพื่อนักวิจัยไทย-อังกฤษ
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
 • หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 346 เมษายน 2550
 
 • คุณภาพอุดมศึกษาไทย : ปัญหา - อุปสรรค
 • การประกาศผล A-Net และเตรียมรับ Admission ปีการศึกษา 2550
 • บทความ "อะไรคือความจริง"
 • นับถอยหลัง...สู่กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 345 มีนาคม 2550
 
 • ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • แนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
 • โครงการค่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง ปี 2550
 • นับถอยหลัง...สู่กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 344 กุมภาพันธ์ 2550
 
 • มหาวิทยาลัยใหม่กับการพัฒนาภูมิภาค
 • เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยจุดเชื่อมต่ออุดมศึกษาไทยฯ
 • นับถอยหลัง...สู่กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 343 มกราคม 2550
 
 • แนวคิดในการบริหารจัดการการอุดมสึกษาไทยของ สกอ.ในปี 2550
 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 • การจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สกอ.
 • ความร่วมมือทางเทคโนโลยีไทย-อิสราเอล
 • ธารน้ำใจชาวอุดมศึกษาไทย...ต้านภัยหนาว
 • นับถอยหลัง...สู่กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007