อนุสารอุดมศึกษา

2562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 342 ธันวาคม 2549
 
 • มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • การเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2550
 • การเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 ของ สกอ.
 • นับถอยหลังสู่กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 341 พฤศจิกายน 2549
 
 • นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศ
 • แนวนโยบายในการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 2550
 • การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • โครงการความร่วมมือด้านดุริยางคศิลป์ ระหว่างไทย-ออสเตรีย
 • นับถอยหลังสู่กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 340 ตุลาคม 2549
 
 • บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
 • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • นับถอยหลัง..สู่กีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 339 กันยายน 2549
 
 • ผลการดำเนินงานของ สกอ.ด้านการขยายโอกาสทางการอุดมศึกษาในปีงบประมาณ 2549
 • 2 ปี สกอ.กับการบริหารจัดการของศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์
 • สภาสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาอุดมศึกษา
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 338 สิงหาคม 2549
 
 • มหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานอุดมศึกษา
 • สรุปการเจรจาทวิภาคี 6 ประเทศ
 • การพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 337 กรกฏาคม 2549
 
 • สรุปและประมวลภาพการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สกอ.
 • Univesity Tour สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมต่างชาติ
 • การประชุม ASEAN-EU
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 336 มิถุนายน 2549
 
 • พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • สถาบันอุดมศึกษาทูกเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • พระผู้ทรงเป็นหลักชัยของการอุดมศึกษาไทย
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประสบอุทกภัย
 • ความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางการอุดมศึกษาไทย-จีน
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 335 พฤษภาคม 2549
 
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามุ่งให้การศึกษา ขับเคลื่อนสุขสันติ สู่สังคมไทย
 • กว่าจะเป็น "ศึกษาธิการสัญจรภาคใต้"
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 334 เมษายน 2549
 
 • โครงการกิจกรรมช่วงเปิดภาคฤดูร้อน ปี 2549
 • นิทรรศการการอุดมศึกษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • เหตุผลความจำเป็นในการเข้าแก้ปัญหาการประกาศผลคะแนน O-Net และ A-Net
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 333 มีนาคม 2549
 
 • สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยและเศรษฐกิจไทยด้านการต่างประเทศ
 • การประชุมสุดยอดอธิการบดีโลก 2006 ในประเทศไทย
 • นโยบายและมาตรการในการจัดการความรู้
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 332 กุมภาพันธ์ 2549
 
 • การอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาไทย
 • รายงานสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี พ.ศ.2545-2546
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 331 มกราคม 2548
 
 • เจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ
 • 1 ปีมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 • สรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550
 • ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 330 ธันวาคม 2548
 
 • แนวปฏิบัติสำหรับการศึกษานานาชาติ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
 • การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ : การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ผ่านกองทุน กรอ.
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ 2548
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 329 พฤศจิกายน 2548
 
 • ผลการดำเนินงานโครงผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
 • การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550
 • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2548
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 328 ตุลาคม 2548
 
 • สรุปผลงาน สกอ. ภายใต้การบริหาราชการของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 3 เดือน
 • ความร่วมมืออุดมศึกษาไทย- สปป.ลาว
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 327 กันยายน 2548
 
 • การปฏิรูระบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
 • การจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
 • การพัฒนามาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา
 • การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2549
 • กีฬามหาวิทยาลัยโลก : กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ปัญญาชนโลก
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 326 สิงหาคม 2548
 
 • ก้าวย่างที่ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2548
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 325 กรกฏาคม 2548
 
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งใหม่เพื่อชาวไทยและภาคใต้
 • การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 324 มิถุนายน 2548
 
 • โครงการจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างไทย-เวียดนาม
 • Thailand Cyber Univer University มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เส้นทางสู่การพัฒนาการศึกษาชาติอย่างยั่งยืน
 • การศึกษาทางไกลผ่านมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 • หลักสูตรปริญญาโท ด้านการวิเคราะห์และบริหารความขัดแย้งครั้งแรกในประเทศไทย
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 323 พฤษภาคม 2548
 
 • นโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 • แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548 - พ.ศ.2551
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 322 เมษายน 2548
 
 • การสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีงบฯ พ.ศ.2548
 • แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ สกอ.
 • ประมวลภาพภารกิจผู้บริหาร
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 321 มีนาคม 2548
 
 • สรุปการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
 • แนวทางในการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน ปี 2548
 • โครงการพันธมิตรอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจัดหวัดเชิงบูรณาการ
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 320 กุมภาพันธ์ 2548
 
 • นโยบายการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและทิศกทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา กลไกเชื่อมต่อระหว่างนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยกับโลกธุรกิจ
 • การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ : อีกด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยไทย
 • กระบวนการจัดทำผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 319 มกราคม 2548
 
 • "มหกรรมอุดมศึกษา" ครั้งแรกในประเทศไทย
 • ผลงาน 10 ประเด็นเด่นในรอบปี 2547 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ขอเชิญประกวดสื่อการเรียนการสอน Thailand Cyber University (TCU)
    อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 30 ฉบับที่ 318 ธันวาคม 2547
 
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
 • การบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
 • การแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา