อนุสารอุดมศึกษา

2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 482 สิงหาคม 2561
 
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
  28 กรกฎาคม 2561
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  12 สิงหาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  เพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา :
  โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคต
  ครั้งที่ 3 (ตอนจบ)
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 481 กรกฎาคม 2561
 
 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น
  เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา : โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคต ครั้งที่ 3 (ตอนที่ 1)
 • งานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และ
  หูหนาน ประจำปี 2561
 • สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
  ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 13 มิ.ย.61
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 480 มิถุุนายน 2561
 
 • วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9
 • การประชุม Bologna Policy Forum 2018 ณ กรุงปารีส
  สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • สกอ. สพฐ. ร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
  พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School
  Mentoring)
 • การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
 • สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
  ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
 • สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
  ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 479 พฤษภาคม 2561
 
 • สกอ. สอศ. สกรศ. และ สกท. มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC
 • การประชุม องคมนตรีด้านการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏในการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาใน
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • ผลงานเด่นในรอบปีที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0
  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตอนจบ)
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 478 เมษายน 2561
 
 • พระราชโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561
 • บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาบัยต่อนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 • ผลงานเด่นในรอบปีที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ของ สกอ. (ตอนที่ 2)
 • สรุปการประชุม กกอ. ครั้งที่ 2/2561
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 477 มีนาคม 2561
 
 • โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตฯ
 • ผลงานเด่นในรองปีที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ของ สกอ. (1)
 • มติ กกอ. ครั้งที่ 1
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 476 กุมภาพันธ์ 2561
 
 • เลขาธิการ กกอ. ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรี เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโบายด้านอุดมศึกษาแก่ สกอ. (2)
 • งานศิลปวัฒนธรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
 • ราชมงคลธัญบุรีเกมส์
 • มติ กกอ. ครั้งที่ 11
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 475 มกราคม 2561
 
 • การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560
 • กระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
 • การอบรมหลักสูตรการบิรหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุน
 • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโบายฯ
 • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 11