กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับ.........................ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 039 5606-5609 โทรสาร. 02 039 5662


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 [ 20:10:2560]
สกอ.จัดประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต [ 15:11:2560]
สกอ.เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูงรุ่นที่ 17 [ 06:11:2560]
สกอ.เข้าร่วมประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยภูมิภาคยุโรป [ 10:10:2560]

สกอ. ดำเนินโครงการ Talent Mobility ปี 2561
[ 20:09:2560]
สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring [ 15:09:2560]
สกอ. เสนอผลการจัดการศึกษานอกที่ตั้งและชี้แจงเกณฑ์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งฉบับปรับปรุงแก้ไข [ 11:09:2560]
มูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี มอบทุนสนับสนุนการวิจัย [ 07:09:2560]
สกอ.ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา [ 07:09:2560]
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา [ 05:09:2560]
สกอ. ร่วมมือ วช. เปิดตัว UCC Network [ 25:08:2560]
สกอ.ระดมข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาป.เอก [18-08-2560]
สกอ. วางกรอบแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 [10-08-2560]
สกอ. จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล [11-08-2560]
การสัมมนา "Trademark and Branding for The University Technology Transfer offices" [08-08-2560]
ทัพนักกีฬาปัญญาชนพร้อมสู้ศึก ไทเป 2017 [07-08-2560]
สกอ. แนะแนวเส้นทางอาชีพในยุค Thailand 4.0 ให้เยาวชนชายแดนใต้ [01-08-2560]
สกอ. ประชุมวิชาการ การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย [31-07-2560]
สกอ. เร่งดำเนินการทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 [25-07-2560]
สกอ. ปิดการอบรม นบม.28 [25-07-2560]
การประชุมเครือข่าย TLO ครั้งที่4 [24-07-2560]
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA) [20-07-2560]
สกอ. ขับเคลื่อนโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก [19-07-2560]
ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชั่น [18-07-2560]
Retreat กกอ. สรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอ กกอ.ชุดใหม่ [13-07-2560]
การตรวจเยี่ยม (Site Visit) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง [12-07-2560]
สกอ.สนับสนุนจัดตั้งสหภาพมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน [06-07-2560]
สกอ. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา (นบน.) รุ่นที่ 3 [05-07-2560]
โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานฯ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี [05-07-2560]
สกอ.จัดทบทวนสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สกอ.ส่งเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
แถลงข่าวการจัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 29
สกอ.จัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 ”ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0 : ความท้าทายของสหกิจศึกษา”
การประชุมฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน)” รุ่นที่ 16
สกอ.ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งกระทรวงศึกษา ครั้งที่ 4
สกอ.รับฟังความคิดเห็นจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาครั้งที่ 3
สกอ.ชี้แจงแนวทางการบริหารทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษา เพื่อความเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา
สกอ.ร่วมกับ ควอท จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
สกอ.ประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
รับฟังความเห็นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษา กองทุนหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ