กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับ.........................ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 039 5606-5609 โทรสาร. 02 039 5662


[06-12-2560] การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
[28-11-2560] งานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ
[24-11-2560] รับฟังความคิดเห็นเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกต่อบทบาทและภารกิจของสกอ.
[22:11:2560] มอบทุนการศึกษา เทสโก โลตัส ประจำปี 2560
[20:11:2560] ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560
[17:11:2560] มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา
[15:11:2560] สกอ.จัดประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
[06:11:2560] สกอ.เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูงรุ่นที่ 17
[10:10:2560] สกอ.เข้าร่วมประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยภูมิภาคยุโรป

[20:09:2560] สกอ. ดำเนินโครงการ Talent Mobility ปี 2561
[15:09:2560] สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring
[11:09:2560] สกอ. เสนอผลการจัดการศึกษานอกที่ตั้งและชี้แจงเกณฑ์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งฉบับปรับปรุงแก้ไข
[07:09:2560] มูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี มอบทุนสนับสนุนการวิจัย
[07:09:2560] สกอ.ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
[05:09:2560] การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
[25:08:2560] สกอ. ร่วมมือ วช. เปิดตัว UCC Network
[18-08-2560] สกอ.ระดมข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาป.เอก
[10-08-2560] สกอ. วางกรอบแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
[11-08-2560] สกอ. จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
[08-08-2560] การสัมมนา "Trademark and Branding for The University Technology Transfer offices"
[07-08-2560] ทัพนักกีฬาปัญญาชนพร้อมสู้ศึก ไทเป 2017
[01-08-2560] สกอ. แนะแนวเส้นทางอาชีพในยุค Thailand 4.0 ให้เยาวชนชายแดนใต้
[31-07-2560] สกอ. ประชุมวิชาการ การจัดอาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย
[25-07-2560] สกอ. เร่งดำเนินการทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560
[25-07-2560] สกอ. ปิดการอบรม นบม.28
[24-07-2560] การประชุมเครือข่าย TLO ครั้งที่4
[20-07-2560] การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)
[19-07-2560] สกอ. ขับเคลื่อนโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
[18-07-2560] ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชั่น
[13-07-2560] Retreat กกอ. สรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอ กกอ.ชุดใหม่
[12-07-2560] การตรวจเยี่ยม (Site Visit) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
[06-07-2560] สกอ.สนับสนุนจัดตั้งสหภาพมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน
[05-07-2560] สกอ. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา (นบน.) รุ่นที่ 3
[05-07-2560] โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานฯ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
สกอ.จัดทบทวนสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สกอ.ส่งเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
แถลงข่าวการจัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 29
สกอ.จัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 ”ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0 : ความท้าทายของสหกิจศึกษา”
การประชุมฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน)” รุ่นที่ 16
สกอ.ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งกระทรวงศึกษา ครั้งที่ 4
สกอ.รับฟังความคิดเห็นจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาครั้งที่ 3
สกอ.ชี้แจงแนวทางการบริหารทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษา เพื่อความเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา
สกอ.ร่วมกับ ควอท จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
สกอ.ประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
รับฟังความเห็นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษา กองทุนหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์