โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
  โครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึึกษาไทย
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)