• เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  Secretary-General
 • 0 2039 5504
 • หน้าห้อง 0 2039 5501
  เบอร์ภายใน 5501 5502
 • Fax. o 2039 5641
 • E-mail : suphat.cha@mua.go.th
 • ดร.สุภัทร จำปาทอง
  Dr.Suphat Champatong,Ph,D.
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  Deputy Secretary-General
 • 0 2610 5212
 • หน้าห้อง 0 2610 5213
  เบอร์ภายใน 5213
 • Fax. 0 2644 5489
 • E-mail : kajorn.jit@mua.go.th
 • นายขจร จิตสุขุมมงคล
  Mr.Kajorn Jitsukummongkol
 
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  Deputy Secretary-General
 • 0 2 364 5565
 • หน้าห้อง 0-2610-5215
  เบอร์ภายใน 5215
 • Fax. 0 2610 5217
 • E-mail : aurasa.pav@mua.go.th
 • ดร.อรสา ภาววิมล
  Dr.Aurasa Pavavimol
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  Deputy Secretary-General

 

 • รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
  Assoc.Prof.Dr.Pawit Arawan
 • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (รักษาการ)
  Senior Advisor for Policy and Planning
  (Acting)
 • 0 2610 5210
 • หน้าห้อง 0 2610 5211
  เบอร์ภายใน 5211
 • Fax.0 2354 5570
 • E-mail :chada.sin@mua.go.th
 • นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
  Miss Chadarat Singhadechakul
 
 • ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร
  Senior Advisor for Administrative Development
 
 • (ว่าง)
 
 • ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (รักษาการ)
  Senior Advisor for Higher Education Standards
  (Acting)
 • 0 2610 5383
 • หน้าห้อง 0 2610 5384
  เบอร์ภายใน 5384
 • Fax.0 2354 5530
 • E-mail : nutnapa.rue@mua.go.th
 • นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
  Miss Nutnapa Ruenobcheoy
 
 • ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน (รักษาการ)
  Senior Advisor for Private Higher Education Affairs
  (Acting)
 • 0 2354 5617
 • หน้าห้อง 0 2610 5458
 • Fax.0 2354 5618
 • E-mail : passakorn.hea@mua.go.th
 • ดร.ภาสกร เหมกรณ์
  Dr.Pasakorn  Heamakorn

 • ผู้ช่วยเลขาธิการ
  Assistant Secretary-General
 • 0 2610 5210
 • หน้าห้อง 0 2610 5211
  เบอร์ภายใน 5211
 • Fax.0 2354 5570
 • E-mail :chada.sin@mua.go.th
 • นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
  Miss Chadarat Singhadechakul
 
 • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
  Director Bureau of General Administration
 • 0-2610-5277
 • หน้าห้อง 0-2610-5278
  เบอร์ภายใน 5278
 • Fax.0-2354-5524
 • E-mail :
 • wannee.non@mua.go.th
 • นายวันนี นนท์ศิริ
  Mr.Wannee Nonsiri
 
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
  Dirtector Bureau of Policy and Planning
 • 0 2039 5582
 • หน้าห้อง
 • Fax. 0 2039 5655-7
 • E-mail :
 • wanttanporn.suk@mua.go.th
 • นางสาววัฒนาพร สุขพรต
  Miss Wattnapron Sukprot
 
 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
  Director, Bureau of Standards and Evaluation
 • 0 2610 5383
 • หน้าห้อง 0 2610 5384
  เบอร์ภายใน 5384
 • Fax.0 2354 5530
 • E-mail : nutnapa.rue@mua.go.th
 • นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
  Miss Nutnapa Ruenobcheoy
 
 • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
  Director Bureau of Personnel Administration and Development
 • 0 2610 5333
 • หน้าห้อง 0 2610 5334
  เบอร์ภายใน 5334
 • Fax.0 2354 5548
 • E-mail :
 • varaporn.run@mua.go.th
 • นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ
  Miss
 • Varaporn Rungtrakarn
 
 • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
  Director Bureau of Student development
 • 0 2039 5557
 • หน้าห้อง
 • Fax.0 2039 5652-4
 • E-mail : buluevisit@hotmail.com
 • นายบรรลือ วิศิษฏอนุพงษ์
  Mr.Bunlue Visitanupong
 
 • ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
  Director Cooperation Strategy Bureau of International
 • 0 2610 5404
 • หน้าห้อง 0 2610 5403
  เบอร์ภายใน 5403
 • Fax.0 2354 5570
 • E-mail :lakhana.doc@mua.go.th
 • นางสาวลักขณา ดอกเขียว
  Miss Lakhana Dockiao
 
 • ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
  Director Bureau of cooperation and Promotion<
 • 02 039 5550
 • หน้าห้อง
 • Fax.0 2039 5649-51
 • E-mail :
 • sumantan.cha@mua.go.th
 • นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์
  Miss Sumantana Chantarojwong
 
 • ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
  Director, Bureau of Higher Education Monitoring and Evaluation
 • 0 2039 5525
 • หน้าห้อง 5363
 • Fax.0 2039 5647
 • E-mail : napaporn.arm@mua.go.th
 • นางนภาพร อาร์มสตรอง (ปฏิบัติหน้าที่)
  Mrs.Napaporn Armstrong (Acting)
 
 • ผู้อำนวยการสำนักนิติการ
  Director, Bureau of Legal Affairs
 • 0 2610 5436
 • หน้าห้อง 0 2610 5430
 • Fax.0 2354 5609
 • E-mail : suthon.mua@gmail.com
  suthon.cha@mua.go.th
 • นายสุทน เฉื่อยพุก (ปฏิบัติหน้าที่)
  Mr.Suthon Chauyphuk (Acting)
 
 • ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  Director,Public Sector Development Group
 • 0 2354 5617
 • หน้าห้อง 0 2610 5458
 • Fax.0 2354 5618
 • E-mail : passakorn.hea@mua.go.th
 • ดร.ภาสกร เหมกรณ์
  Dr.Pasakorn  Heamakorn
 
 • ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
  Director, Internal Audit Group
 • 0 2354 5531 เบอร์ภายใน 5389
 • Fax.0 2354 5531
 • E-mail :
 • (ว่าง)
 
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา
  Director, Information Technology for Educational Development Administration Office
 • 0 2232 4000 เบอร์ภายใน 1001
 • หน้าห้อง 0 2354 5678
 • Fax.0 2354 5678
 • E-mail : director@uni.net.th
  kmsomsak@hotmail.com
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา
  Assoc.Prof.Dr.Somsak Mitatah., (D.Eng.) Director