เอกสารประกอบการบรรยายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายสุเมธ แย้มนุ่น) ปี 2552

     
  Best Practice : 14-15 ธ.ค.52 (Retreat กกอ.)
  กรอบแผนยาวฯ : 14-15 ธ.ค.52 (Retreat กกอ.)
  ทิศทาง สกอ. ตามนโยบาย กกอ. : 14-15 ธ.ค.52 (Retreat กกอ.)
  แผนปฏิบัติราชการปี 53 : 14-15 ธ.ค.52 (Retreat กกอ.)
  มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม : 14-15 ธ.ค.52 (Retreat กกอ.)
  นโยบายการศึกษากับการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน : 16 ม.ค.52 (สกศ.)
  บทบาทและความสำคัญของงานวิจัยสถาบัน : 13 ก.พ.52 (ม.ธุรกิจบัณฑิตย์)
  บทบาทที่น่าจับตามอง : 23 ก.พ.52 (ร.ร.รอยัลเจมส์ลอร์ด)
  ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยอิงกระแสโลก : 10 มี.ค.52 (ม.เกษตรศาสตร์)
  Changes in Higher Education : 20 มี.ค.52 (ปขมท. จ.เชียงใหม่)
  บทบาทและความสำคัญของการวิจัยสถาบัน : 2 เม.ย.52 (ม.เชียงใหม่)
  ปฏิรูปสังคมไทยด้วยการปฏิรูปการศึกษา : 4 เม.ย.52 (อิมแพคเมืองทองธานี)
  การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : 5 เม.ย.52 (อิมแพคเมืองทองธานี)
  นโยบาย ทิศทาง และการพัฒนาของราชมงคล : 17 เม.ย.52 (มทร.ศรีวิชัย จ.ตรัง)
  ธรรมาภิบาลตามแผนยาว : 29 เม.ย.52 (ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
  ส่งเสริมสหกิจศึกษา : 20 พ.ค.52 (ม.นอร์ท เชียงใหม่)
  พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 22 พ.ค.52 (ม.เกษตรศาสตร์)
  การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา : 6 มิ.ย.52 (งานวันสหกิจ อิมแพคเมืองทองธานี)
  นโยบายสู่การปฏิบัติของเครือข่าย : 19 มิ.ย.52 (ร.ร.เอเชีย)
  นโยบายการบริหารอุดมศึกษา : 22 มิ.ย.52 (นบอ.รุ่น 4 ร.ร.เดอะทวินทาวเวอร์)
  ภารกิจและงานเร่งด่วนของ สกอ. หารือร่วมกับ รมว.ศธ. : 30 มิ.ย.52
  ทิศทางการอุดมศึกษาไทย : 18 ก.ค.52 (ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม)
  Lifelong Learning : 20 ก.ค.52 (ร.ร.เอเดรียติค)
  ยุทธศาสตร์ สหกิจ : 14 ส.ค.52 (ร.ร.เชียงใหม่แกรนด์วิิว)
  การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา : 20 ส.ค.52 (ปอมท. ร.ร.รอยัลริเวอร์)
  การพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนยาว : 28 ส.ค.52 (ม.ราชภัฏสวนสุนันทา)
  สานต่อวิทยาลัยชุมชน : 4 ก.ย.52 (ร.ร.เซ็นทรัลฯ)
  การคัดเลือกบุุคคลเข้าศึกษาต่อ : (ร.ร.ดุสิตธานี หัวหิน)
  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา : 16 ก.ย.52 (ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย)
  ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในอนาคตอีก 15 ปี : 24 ก.ย.52 (ATPAC. USA)
  การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย ภาคใต้ SP2 : 15 ต.ค.52 (สกว.ชะอำ)
  เร่งผลักดันมหาวิทยาลัยไทยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : 26 ต.ค.52 (รายการบ่ายนี้มีคำตอบ)
  TQF-HEd แนวคิดและแนวปฏิบัติ : 27 ต.ค.52 (ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี)
  บทบาท สกอ.ต่อการสนับสนุนบุคลากร : 3 พ.ย.52 (ร.ร.เซ็นทาราฯ)
  นโยบายส่งเสริม HEd.ภายใตกรอบ ASEAN : (สมาคมอุดมศึกษาเอกชน)
  การจัดตั้งองค์กร CUAA : 4 ธ.ค.52
  สหกิจศึกษา : 17 ธ.ค.52 (ม.แม่ฟ้าหลวง)
  นโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา : 18 ธ.ค.52 (ม.การจัดการอีสเทิร์น)
  นวัตกรรมวิจิตร ศรีสอ้าน : 20 ธ.ค.52 (งานกิตติการ)
  ทิศทางอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า : 22 ธ.ค.52 (ม.นเรศวร พะเยา)
  ใบสรุปการรับเป็นวิทยากร ปี 52 :