ศูนย์ภูมิภาคแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาฯ
  University Movility in Asia and the Pacific : UMAP
  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง