สำนักอำนวยการ
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
  สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
  สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
  สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
  สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
  สำนักนิติการ
  สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  กลุ่มตรวจสอบภายใน