:: รายงานผลการดำเนินงาน ::
Listings
แบบรายงาน PART ปี 2556 " เพื่อให้หน่วยงานภายในสังกัด สกอ. : 01_03_56

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ สิ้นไตรมาส 2 (สกอ.) : 23_04_55

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาส 2 ในภาพรวมของอุดมศึกษา : 10_04_55

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายการ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ณ สิ้นไตรมาส 2 (สกอ.) : 16_03_55

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สิ้นไตรมาส 1 : 25_01_55

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายการ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ ไตรมาส 1 : 20_01_55

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในภาพรวมของอุดมศึกษา : 06_01_55
แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 : 25_10_54
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายการ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ สิ้นไตรมาส 4 (สกอ.) : 23_10_54
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ สิ้นไตรมาส 4 ในภาพรวมของอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกำกับ 79 แห่ง : 23_10_54
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 : 15_07_54
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ สิ้นไตรมาส 3 (สกอ.) : 11_07_54
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2554 : 08_06_54
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   ณ สิ้นไตรมาส 3
(สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกำกับ 78 แห่ง) : 24_06_54
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายการ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาส 3 (สกอ.) : 24_06_54
รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 3 (สกอ.) : 15_06_54
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ สิ้นไตรมาส 2 : 25_04_54
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายการ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ สิ้นไตรมาส 2 (สกอ.) : 25_03_54
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ สิ้นไตรมาส 2
(สกอ.และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกำกับ 78 แห่ง) : 25_03_54
รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 2 (สกอ.) : 11_03_54
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ สิ้นไตรมาส 1 (สกอ.) : 17_01_54
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรายการ/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 : 24_12_53
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในภาพรวมอุดมศึกษา (สกอ.และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกำกับ 78 แห่ง) : 24_12_53
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในภาพรวมของอุดมศึกษา : 07_12_53
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ สิ้นไตรมาส 4 (สกอ.) : 12_10_53
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ สิ้นไตรมาส 4
(สกอ.และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกำกับ 78 แห่ง) : 24_09_53
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายการ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ สิ้นไตรมาส 4 (สกอ.) : 24_09_53
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 : 15_09_53
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 : 20_07_53
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในภาพรวมอุดมศึกษา (สกอ.และสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 78 แห่ง)
ณ สิ้นไตรมาส 3 จำแนกตามงบรายจ่าย : 14_07_53
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ สิ้นไตรมาส 3 (สกอ.และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกำกับ 78 แห่ง) : 30_06_53
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายการ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ สิ้นไตรมาส 3 (สกอ.) : 30_06_53
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2553 (สกอ.) : 17_06_53
รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 3 (สกอ.) : 14_06_53
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร.0-2610-5200 # 5258 5259 5289 5290