ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ .. ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6
 
 
 


 
 
 

 
   

ตราสัญญลักษณ์ สกอ.
 
หนังสือเวียน
สอบราคา : ประกวดราคา
เอกสารเผยแพร่ สกอ.
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
สื่อมัลติมีเดีย รายงานประจำปี สกอ.
จดหมายข่าวรายสัปดาห์
อนุสารอุดมศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา
รายงานผลการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำกับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) : 25_03_54
เอกสารประกอบการบรรยายของ อดีตเลขาธิการ กกอ. (นายสุเมธ แย้มนุ่น) ปี 2552

 


Email : pr_mua@mua.go.th

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400