PR Network for Higher Education
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ .. PR Network for Higher Education เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษา

การประชุมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา : เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส


 


วีดีทัศน์ แนะนำ สกอ.
มหาวิทยาลัยในสังกัด สกอ.
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายและสมาชิกเครือข่าย
“ก้าวต่อไปของสถาบันอุดมศึกษาไทยในตลาดอาเซียน” โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
"ความพร้อมอุดมศึกษาไทยเพื่อรองรับ การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" โดย รศ.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการ กกอ.
เทปบันทึกเสียงการประชุมสัมมนา ตอนที่ 1 : ตอนที่ 2 : ตอนที่ 3 : ตอนที่ 4
ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนา

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2610 5259, 0 2610 5290 โทรสาร. 0 2354 5603 Email : pr_mua@mua.go.th