PR Network for Higher Education
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ .. PR Network for Higher Education เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษา

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา
วันอังคาร์ที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงแรม ตะวันนารามาดา สุรุวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2610 5259, 0 2610 5290 โทรสาร. 0 2354 5603 Email : pr_mua@mua.go.th