กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา