รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561

- เกณฑ์การปันส่วนค่าใช่จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3.เกณฑ์การปันส่วนภาระงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- รายงานผลการดำเนินต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.ตาราง 1-12 พร้อมการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน


รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำงบประมาณ พ.ศ.2560

- เกณฑ์การปันส่วนค่าใช่จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1.ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2.เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

3.เกณฑ์การปันส่วนภาระงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- รายงานผลการดำเนินต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1.ตาราง 1-12 พร้อมการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน