เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
  โครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ UBI
     
  โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
  โครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึึกษาไทย
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)