จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2549  จำแนกตามสถาบันอุดมศึกษา ระดับการศึกษา และเพศ
ลำ สถาบันอุดมศึกษา ต่ำกว่า ป.ตรี   ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก รวมทั้งหมด
ดับ   ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวมมมหาวิทยาลัยทั้งหมด 34,033 33,897 67,930 811,746 1,039,100 1,850,846 3,796 4,395 8,191 83,924 97,368 181,292 386 521 907 7,035 6,823 13,858 940,920 1,182,104 2,123,024
1. นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  33,969 33,741 67,710 713,324 879,240 1,592,564 3,346 3,811 7,157 76,262 88,697 164,959 386 521 907 6,519 6,485 13,004 833,806 1,012,495 1,846,301
1.1 มหาวิทยาลัย/สถาบันจำกัดรับ 25,807 23,059 48,866 403,717 539,105 942,822 3,260 3,673 6,933 52,479 63,491 115,970 386 521 907 5,420 5,748 11,168 491,069 635,597 1,126,666
1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     0 8,551 12,906 21,457 93 144 237 3,940 5,898 9,838 177 184 361 653 949 1,602 13,414 20,081 33,495
2  มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์     0 15,714 20,051 35,765 22 13 35 4,239 5,480 9,719       486 533 1,019 20,461 26,077 46,538
3  มหาวิทยลัยขอนแก่น     0 8,351 12,364 20,715 69 94 163 2,813 3,554 6,367     0 224 285 509 11,457 16,297 27,754
4  มหาวิทยลัยเชียงใหม่     0 8,323 12,212 20,535 147 200 347 3,245 4,228 7,473 43 58 101 245 347 592 12,003 17,045 29,048
5  มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์     0 9,015 15,033 24,048 212 164 376 3,073 4,004 7,077     0 125 134 259 12,425 19,335 31,760
6  มหาวิทยลัยนเรศวร 0 2 2 8,715 14,985 23,700 13 35 48 2,089 3,346 5,435     0 166 134 300 10,983 18,502 29,485
7  มหาวิทยลัยบูรพา     0 6,076 11,129 17,205 23 55 78 2,535 3,858 6,393     0 195 166 361 8,829 15,208 24,037
8  มหาวิทยลัยมหิดล 187 499 686 5,526 9,319 14,845 130 179 309 1,926 4,280 6,206 4 7 11 1,057 1,618 2,675 8,830 15,902 24,732
9  มหาวิทยลัยมหาสารคาม     0 8,591 18,042 26,633 23 39 62 2,597 2,882 5,479     0 300 173 473 11,511 21,136 32,647
10  มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19 117 136 5,149 8,574 13,723 16 53 69 1,530 2,825 4,355     0 144 212 356 6,858 11,781 18,639
11  มหาวิทยลัยทักษิณ     0 1,984 5,949 7,933 44 38 82 454 839 1,293     0 21 8 29 2,503 6,834 9,337
12  มหาวิทยลัยศิลปากร     0 4,478 9,403 13,881 23 27 50 1,033 1,230 2,263     0 95 107 202 5,629 10,767 16,396
13  มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์     0 9,171 19,313 28,484 47 14 61 1,660 2,238 3,898 110 132 242 131 175 306 11,119 21,872 32,991
14  มหาวิทยลัยอุบลราชธานี     0 2,965 4,387 7,352 5 6 11 485 372 857     0 156 57 213 3,611 4,822 8,433
15  มหาวิทยลัยแม่โจ้     0 4,357 6,460 10,817     0 420 454 874     0 35 28 63 4,812 6,942 11,754
16  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     0     0     0 4,528 4,619 9,147     0 141 125 266 4,669 4,744 9,413
17  สถาบันเทคโนโลยีฯเจ้าลาดกระบัง     0 10,235 6,994 17,229     0 2,068 1,067 3,135     0 196 70 266 12,499 8,131 20,630
18 สถาบันเทคโนโลยีฯพระนครเหนือ 1,162 323 1,485 12,693 4,329 17,022     0 1,914 803 2,717     0 136 65 201 15,905 5,520 21,425
19 มหาวิทยลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1,289 892 2,181 760 818 1,578     0     0     0     0 2,049 1,710 3,759
20 มหาวิทยลัยนครพนม 3,165 1,969 5,134 708 1,142 1,850     0 63 7 70     0     0 3,936 3,118 7,054
21  มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย  288 539 827 6,046 7,387 13,433 16 35 51 640 621 1,261     0 32 14 46 7,022 8,596 15,618
22  มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่  7 8 15 10,460 13,542 24,002 131 83 214 175 117 292     0     0 10,773 13,750 24,523
23  มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง  241 465 706 3,914 5,505 9,419 28 96 124 216 216 432     0     0 4,399 6,282 10,681
24  มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์      0 4,553 5,884 10,437 52 48 100 316 255 571     0     0 4,921 6,187 11,108
25  มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร  192 119 311 2,312 2,701 5,013 16 49 65 121 111 232     0     0 2,641 2,980 5,621
26  มหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค์      0 4,748 6,526 11,274 222 415 637 260 238 498 52 140 192 9 6 15 5,291 7,325 12,616
27  มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  273 428 701 4,552 4,590 9,142 40 71 111     0     0     0 4,865 5,089 9,954
28  มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  288 206 494 3,570 4,226 7,796 9 13 22 98 97 195     0     0 3,965 4,542 8,507
29  มหาวิทยลัยราชภัฏมหาสารคาม  28 62 90 4,838 6,611 11,449     0 216 281 497     0     0 5,082 6,954 12,036
30  มหาวิทยลัยราชภัฏเลย  11 0 11 3,168 5,005 8,173 132 10 142 124 151 275     0 62 22 84 3,497 5,188 8,685
31  มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร  384 107 491 3,857 5,858 9,715 92 11 103 319 274 593     0     0 4,652 6,250 10,902
32  มหาวิทยลัยราชภัฏอุดรธานี  340 212 552 7,790 10,608 18,398 200 159 359 414 249 663     0 9 7 16 8,753 11,235 19,988
33  มหาวิทยลัยราชภัฏนครราชสีมา  87 65 152 6,022 10,757 16,779 107 9 116 275 285 560     0 18 7 25 6,509 11,123 17,632
34  มหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์  170 76 246 3,434 4,851 8,285 97 14 111 148 84 232     0     0 3,849 5,025 8,874
35  มหาวิทยลัยราชภัฏสุรินทร์  281 285 566 4,287 5,112 9,399     0 344 224 568     0 52 38 90 4,964 5,659 10,623
36  มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี  263 390 653 8,240 11,646 19,886 9 26 35 421 471 892     0 61 14 75 8,994 12,547 21,541
37  มหาวิทยลัยราชภัฏราชนครินทร์  873 1,256 2,129 6,808 9,175 15,983 31 89 120 104 65 169     0     0 7,816 10,585 18,401
38  มหาวิทยลัยราชภัฏเทพสตรี  232 244 476 3,199 4,658 7,857 115 70 185 484 533 1,017     0     0 4,030 5,505 9,535
39  มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      0 2,494 3,632 6,126 81 154 235 324 396 720     0     0 2,899 4,182 7,081
40  มหาวิทยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  903 963 1,866 10,795 12,265 23,060 106 52 158 307 338 645     0     0 12,111 13,618 25,729
41  มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี  175 250 425 3,478 5,174 8,652     0 124 85 209     0     0 3,777 5,509 9,286
42  มหาวิทยลัยราชภัฏกาญจนบุรี  303 264 567 2,931 3,855 6,786 193 163 356 153 136 289     0     0 3,580 4,418 7,998
43  มหาวิทยลัยราชภัฏนครปฐม  197 298 495 5,091 7,991 13,082 24 61 85 203 198 401     0     0 5,515 8,548 14,063
44  มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี      0 5,886 7,071 12,957     0 290 310 600     0 24 20 44 6,200 7,401 13,601
45  มหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  88 30 118 2,230 2,465 4,695 10 41 51 194 206 400     0     0 2,522 2,742 5,264
46  มหาวิทยลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  110 143 253 4,058 5,189 9,247     0 54 62 116     0 12 7 19 4,234 5,401 9,635
47  มหาวิทยลัยราชภัฏภูเก็ต  578 673 1,251 4,579 6,598 11,177 71 78 149 203 209 412     0     0 5,431 7,558 12,989
48  มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา  332 353 685 2,864 6,019 8,883 116 185 301 68 47 115     0     0 3,380 6,604 9,984
49  มหาวิทยลัยราชภัฏสงขลา  519 436 955 4,489 6,718 11,207 18 49 67 29 59 88     0     0 5,055 7,262 12,317
50  มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  433 456 889 5,328 7,773 13,101 75 84 159 442 460 902     0     0 6,278 8,773 15,051
51  มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม  56 1 57 9,548 9,782 19,330     0     0     0     0 9,604 9,783 19,387
52  มหาวิทยลัยราชภัฏธนบุรี      0 6,723 8,205 14,928     0 242 303 545     0     0 6,965 8,508 15,473
53  มหาวิทยลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  355 332 687 12,095 12,718 24,813 76 210 286 444 691 1,135     0 20 26 46 12,990 13,977 26,967
54  มหาวิทยลัยราชภัฏพระนคร  69 22 91 15,291 18,345 33,636 11 57 68 465 538 1,003     0 96 47 143 15,932 19,009 34,941
55  มหาวิทยลัยราชภัฏสวนดุสิต      0 15,992 28,326 44,318 78 160 238 1,212 1,591 2,803     0 299 210 509 17,581 30,287 47,868
56  มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา  8 4 12 7,239 12,432 19,671 19 58 77 170 257 427     0 170 127 297 7,606 12,878 20,484
57  มหาวิทยลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  33 104 137 355 425 780 92 10 102     0     0     0 480 539 1,019
58  มหาวิทยลัยราชภัฏชัยภูมิ      0 1,875 1,691 3,566 59 39 98 112 53 165     0     0 2,046 1,783 3,829
59  มหาวิทยลัยราชภัฏศรีสะเกษ  104 213 317 2,189 2,595 4,784 28 2 30 49 26 75     0     0 2,370 2,836 5,206
60  มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   75 56 131 1,130 1,094 2,224 35 6 41 130 37 167     0     0 1,370 1,193 2,563
61 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2,102 2,340 4,442 3,004 4,827 7,831     0     0     0     0 5,106 7,167 12,273
62 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 291 889 1,180 3,360 4,326 7,686     0     0     0     0 3,651 5,215 8,866
63 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 44 101 145 3,291 4,417 7,708     0     0     0     0 3,335 4,518 7,853
64 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1,477 1,352 2,829 3,612 5,535 9,147     0 47 153 200     0     0 5,136 7,040 12,176
65 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 692 764 1,456 2,714 4,615 7,329     0     0     0     0 3,406 5,379 8,785
66 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 845 966 1,811 3,623 4,618 8,241     0     0     0     0 4,468 5,584 10,052
67 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  1,423 869 2,292 2,607 2,166 4,773     0     0     0     0 4,030 3,035 7,065
68 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4,750 2,686 7,436 7,795 5,367 13,162     0     0     0     0 12,545 8,053 20,598
69 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 65 230 295 10,314 11,413 21,727 4 5 9 157 199 356     0     0 10,540 11,847 22,387
70  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     0 1,666 86 1,752     0     0     0     0 1,666 86 1,752
71 มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชว.     0 8,329 31 8,360     0 330 83 413     0 34 13 47 8,693 127 8,820
72 มหาวิทยลัยมหามกุฏราชว.     0 3,582 3,289 6,871     0 1,443 798 2,241     0 16 4 20 5,041 4,091 9,132
1.2 มหาวิทยาลัยไม่จำกัดรับ 845 1,781 2,626 295,966 325,678 621,644 72 116 188 19,940 22,552 42,492 0 0 0 664 433 1,097 317,487 350,560 668,047
1  มหาวิทยลัยรามคำแหง     0 213,725 237,882 451,607 40 86 126 17,981 19,913 37,894     0 645 410 1,055 232,391 258,291 490,682
2  มหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 845 1,781 2,626 82,241 87,796 170,037 32 30 62 1,959 2,639 4,598     0 19 23 42 85,096 92,269 177,365
1.3 มหาวิทยาลัยในกำกับ 19 44 63 13,641 14,457 28,098 14 22 36 3,843 2,654 6,497 0 0 0 435 304 739 17,952 17,481 35,433
1  มหาวิทยลัยเทคโนโลยีสุรนารี     0 3,688 3,514 7,202     0 269 204 473     0 138 146 284 4,095 3,864 7,959
2  มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     0 6,311 3,660 9,971 9 0 9 2,909 1,636 4,545     0 264 145 409 9,493 5,441 14,934
3  มหาวิทยลัยวลัยลักษณ์     0 1,459 3,587 5,046 5 22 27 441 559 1,000     0 27 10 37 1,932 4,178 6,110
4  มหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง 19 44 63 2,183 3,696 5,879     0 224 255 479     0 6 3 9 2,432 3,998 6,430
1.4 วิทยาลัยชุมชน 7,298 8,857 16,155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,298 8,857 16,155
1 วิทยาลัยชุมชน 7,298 8,857 16,155     0     0     0     0     0 7,298 8,857 16,155
                                             
รวมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 64 156 220 98,422 159,860 258,282 450 584 1,034 7,662 8,671 16,333 0 0 0 516 338 854 107,114 169,609 276,723
  มหาวิทยาลัย 34 103 137 83,519 138,530 222,049 262 51 313 6,731 7,849 14,580 0 0 0 516 338 854 91,062 146,871 237,933
  1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 12,147 15,379 27,526 0 0 0 303 632 935 0 0 0 9 19 28 12,459 16,030 28,489
  2. มหาวิทยาลัยพายัพ 0 0 0 1,916 3,956 5,872 0 0 0 97 216 313 0 0 0 0 0 0 2,013 4,172 6,185
  3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 0 0 0 7,540 12,436 19,976 0 0 0 1,114 1,315 2,429 0 0 0 32 32 64 8,686 13,783 22,469
  4. มหาวิทยาลัยสยาม 0 0 0 6,275 7,617 13,892 0 0 0 215 298 513 0 0 0 54 25 79 6,544 7,940 14,484
  5. มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์แสตมฟอร์ด 0 0 0 134 93 227 0 0 0 137 233 370 0 0 0 0 0 0 271 326 597
  6. มหาวิทยาลัยราชธานี  0 0 0 1,054 1,324 2,378 193 0 193 473 266 739 0 0 0 0 0 0 1,720 1,590 3,310
  7. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34 103 137 3,832 4,273 8,105 0 0 0 176 116 292 0 0 0 57 14 71 4,099 4,506 8,605
  8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 0 0 0 7,856 9,584 17,440 3 6 9 768 1,067 1,835 0 0 0 54 53 107 8,681 10,710 19,391
  9. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 0 0 0 179 111 290 0 0 0 19 8 27 0 0 0 28 15 43 226 134 360
  10. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 0 0 0 1,104 1,819 2,923 49 6 55 109 54 163 0 0 0 41 13 54 1,303 1,892 3,195
  11. มหาวิทยาลัยภาคกลาง 0 0 0 183 426 609 0 0 0 27 19 46 0 0 0 5 8 13 215 453 668
  12. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 1,687 6,493 8,180 0 0 0 77 158 235 0 0 0 0 0 0 1,764 6,651 8,415
  13. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 0 0 1,371 3,289 4,660 0 0 0 28 51 79 0 0 0 0 0 0 1,399 3,340 4,739
  14. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 0 0 0 3,419 8,641 12,060 0 0 0 76 42 118 0 0 0 0 0 0 3,495 8,683 12,178
  15.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 0 0 0 7,768 10,059 17,827 17 39 56 630 1,179 1,809 0 0 0 0 0 0 8,415 11,277 19,692
  16. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 0 0 0 301 559 860 0 0 0 17 9 26 0 0 0 30 9 39 348 577 925
  17. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 0 0 0 159 1,525 1,684 0 0 0 12 96 108 0 0 0 26 27 53 197 1,648 1,845
  18. มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 0 0 0 954 551 1,505 0 0 0 178 133 311 0 0 0 0 0 0 1,132 684 1,816
  19. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 0 0 0 4,359 5,448 9,807 0 0 0 226 172 398 0 0 0 6 9 15 4,591 5,629 10,220
  20. มหาวิทยาลัยชินวัตร 0 0 0 115 67 182 0 0 0 88 44 132 0 0 0 2 5 7 205 116 321
  21. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 0 0 0 711 1,384 2,095 0 0 0 23 31 54 0 0 0 0 0 0 734 1,415 2,149
  22. มหาวิทยาลัยวิทย์-เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 0 0 0 116 79 195 0 0 0 23 18 41 0 0 0 0 0 0 139 97 236
  23. มหาวิทยาลัยรังสิต 0 0 0 6,200 8,652 14,852 0 0 0 446 488 934 0 0 0 12 9 21 6,658 9,149 15,807
  24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 0 0 0 6,288 1,520 7,808 0 0 0 563 436 999 0 0 0 22 1 23 6,873 1,957 8,830
  25. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 0 0 0 1,043 1,123 2,166 0 0 0 54 98 152 0 0 0 69 54 123 1,166 1,275 2,441
  26. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 0 0 0 3,176 3,514 6,690 0 0 0 122 114 236 0 0 0 0 0 0 3,298 3,628 6,926
  27. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 0 0 0 1,144 1,292 2,436 0 0 0 87 106 193 0 0 0 0 0 0 1,231 1,398 2,629
  28. มหาวิทยาลัยเกริก 0 0 0 783 1,300 2,083 0 0 0 266 180 446 0 0 0 0 0 0 1,049 1,480 2,529
  29. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 0 0 0 0 23,227 23,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,227 23,227
  30. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ 0 0 0 78 67 145 0 0 0 49 22 71 0 0 0 0 0 0 127 89 216
  31. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 0 0 0 1,320 2,174 3,494 0 0 0 234 166 400 0 0 0 69 45 114 1,623 2,385 4,008
  32. มหาวิทยาลัยโยนก 0 0 0 307 548 855 0 0 0 94 82 176 0 0 0 0 0 0 401 630 1,031
วิทยาลัย 30 53 83 14,903 21,330 36,233 188 533 721 931 822 1,753 0 0 0 0 0 0 16,052 22,738 38,790
  1. วิทยาลัยเซนเทเรซ่า อินติ 0 0 0 39 100 139 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 42 103 145
  2. วิทยาลัยทองสุข 0 0 0 454 498 952 0 0 0 32 29 61 0 0 0 0 0 0 486 527 1,013
  3. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 0 0 0 392 464 856 0 0 0 45 4 49 0 0 0 0 0 0 437 468 905
  4. วิทยาลัยพิษณุโลก 0 0 0 211 668 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 668 879
  5. วิทยาลัยสันตพล 0 0 0 245 537 782 5 9 14 9 10 19 0 0 0 0 0 0 259 556 815
  6. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 0 0 0 1,238 1,164 2,402 0 0 0 40 41 81 0 0 0 0 0 0 1,278 1,205 2,483
  7. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0 0 0 902 1,377 2,279 0 0 0 65 75 140 0 0 0 0 0 0 967 1,452 2,419
  8. วิทยาลัยแสงธรรม 0 0 0 252 71 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 71 323
  9. อินเตอร์เทคลำปาง 0 0 0 69 192 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 192 261
  10. วิทยาลัยศรีโสภณ 0 0 0 296 617 913 0 0 0 18 10 28 0 0 0 0 0 0 314 627 941
  11. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 0 0 0 316 79 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 79 395
  12. วิทยาลัยเซนหลุยส์ 0 0 0 31 537 568 0 0 0 2 76 78 0 0 0 0 0 0 33 613 646
  13. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 0 0 0 326 1,021 1,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 1,021 1,347
  14. วิทยาลัยตาปี 0 0 0 257 1,097 1,354 0 0 0 18 35 53 0 0 0 0 0 0 275 1,132 1,407
  15. วิทยาลัยราชพฤกษ์ 0 0 0 168 306 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 306 474
  16. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก 0 0 0 455 1,161 1,616 0 0 0 66 59 125 0 0 0 0 0 0 521 1,220 1,741
  17. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 0 0 0 1,054 1,162 2,216 0 0 0 105 59 164 0 0 0 0 0 0 1,159 1,221 2,380
  18. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 0 0 0 109 179 288 0 0 0 9 23 32 0 0 0 0 0 0 118 202 320
  19. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนื 0 0 0 1,099 1,574 2,673 0 0 0 90 85 175 0 0 0 0 0 0 1,189 1,659 2,848
  20. วิทยาลัยอิสลามยะลา 0 0 0 783 1,067 1,850 117 150 267 23 5 28 0 0 0 0 0 0 923 1,222 2,145
  21. วิทยาลัยเชียงราย 0 0 0 165 209 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 209 374
  22.วิทยาลัยมิชชั่น 0 0 0 270 511 781 5 17 22 3 0 3 0 0 0 0 0 0 278 528 806
  23. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 10 4 14 21 5 26 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 36 14 50
  24. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 0 0 0 86 163 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 163 249
  25. วิทยาลัยนครราชสีมา 20 49 69 315 663 978 0 0 0 10 8 18 0 0 0 0 0 0 345 720 1,065
  26. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 0 0 0 425 711 1,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 711 1,136
  27. วิทยาลัยดุสิตธานี 0 0 0 685 934 1,619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 934 1,619
  28. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   0 0 0 2,123 2,077 4,200 59 39 98 233 264 497 0 0 0 0 0 0 2,415 2,380 4,795
  29. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 0 0 0 1,512 1,229 2,741 0 0 0 79 31 110 0 0 0 0 0 0 1,591 1,260 2,851
  30. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี อุดรธานี 0 0 0 605 957 1,562 0 316 316 76 0 76 0 0 0 0 0 0 681 1,273 1,954
  31. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
  32. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   ยังไม่มีนักศึกษา                                    
  33. สถาบันอาศรมศิลป์   ยังไม่มีนักศึกษา