การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบการศึกษา และงบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2548
THe NAtional Budget ,education sector budget , in comparison to budget of the Comission on Higher Education in fiscal year 2005
รายการ(Items) บาท (Baht) ร้อยละ(%)
  1  รายงานประมาณรายจ่ายประจำปี 1,200,000,000,000
     100
      National Budget    
  2  งบด้านการศึกษา    262,938,300,000 21.91
      Education Sector Budget    
   3 งบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา *      45,241,958,000 3.77
็      Commisiion on Higher Education    
งบสำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา
       4,989,929,800   0.42
                         งบดำเนินการ
       4,978,009,300 99.76
                         งบลงทุน             11,920,500   0.24
* งบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และมหาวิยาลัยในกำกับ