สำนักอำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • งานสารบรรณและธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ/เอกสาร/พัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานและพิจารณาจัดส่งกอง/สำนักต่างๆ ออกเลขที่หนังสือ จัดเก็บสำเนาหนังสือ/ค้นหา/ทำลายเอกสาร เวียนหนังสือราชการ จัดตารางเวรยาม งานพิมพ์ งานร่างหนังสือโต้ตอบ สรุปเรื่องการเชิญประชุมจากหน่วยงานภายนอก ดูแลตรวจสอบเรื่องที่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทำหนังสือถึงราชเลขาธิการในเรื่องต่าง ๆ งานทะเบียนวันลา ดูแลการขอใช้สถานที่ในการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ และงานอื่นใดที่มิใช่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
 • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการ อำนวยการความสะดวกด้านสถานที่ รักษาความปลอดภัย บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ การติดตั้งโทรศัพท์ประจำบ้านพักข้าราชการ งานบริการด้านยานพาหนะ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ และการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่
 • งานผลิตเอกสาร มีหน้าที่รับผิดชอบจัดพิมพ์ ผลิตเอกสาร รวบรวม ประมวลหนังสือวารสาร มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้งผลิตเอกสารด้านวิชาการต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักงาน

ฝายช่วยอำนวยการนักบริหาร

มีหน้าที่รับผิดชอบในการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้บริหาร โดยพิจารณาศึกษาข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปเรื่อง ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานในภารกิจต่างๆ ของผู้บริหาร ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร จัดเตรียม อำนวยความสะดวก ตลอดจนสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประสานและติดตามข้อมูลตามแผนงานและโครงการที่ผู้บริหารสั่งการ จัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร บันทึกและจัดเก็บข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตามงาน และค้นหาข้อมูลงานทะเบียนรับ-ส่ง งานพิมพ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมายอำนาจหน้าที่ี่และความรับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

มีบทบาทภารกิจหลักในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พััฒนาบุคลากรทุกระดับรวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

กลุ่มงานเลขานุการการอุดมศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สรุป กลั่นกรองงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการ บริหารการประชุมของคณะกรรมการ มีการแบ่งภาระหน้าที่ภายใน ดังนี้

 • งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการ สารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ และงานติดต่อประสานงานทั่วไปของกลุ่มงาน
 • งานประสานด้านนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประสานนโยบายและแผนงานต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการฯ กับสำนักงาน และสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานงานด้านระบบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ของคณะกรรมการ
 • การบริหารการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านกระบวนการจัดการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่การจัดทำเอกสารการบันทึกการประชุม การวิเคราะห์งานเพื่อจัดเข้าวาระการประชุม สรุปมติด้านนโยบายและมาตรฐาน ตลอดจนข้อสรุปต่างๆ ในเชิงบริหาร

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานการควบคุมงบประมาณ งานการบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้เป็นไปตามแบบแผนกระทรวงการคลัง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้การสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานอื่นในการโอนเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายแทนกัน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งส่วนราชการภายในตามภาระหน้าที่เป็น 4 งาน ดังนี้

 • งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักอำนวยการ จัดทำประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณแต่ละปี จัดทำข้อมูลประกอบคำชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักอำนวยการ และจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักอำนวยการ ในส่วนด้านการควบคุมงบประมาณรับผิดชอบจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขออนุมัติเงินประจำงวดและหรือขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ ขออนุมัติการโอนเงินประจำงวดต่างงานในแผนงานเดียวกัน การโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ จัดทำทะเบียนคุมการขออนุมัติเงินประจำงวดตามโครงการต่างๆ จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายตามฎีกาเบิกเงิน จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายตามใบสำคัญเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณรายจ่ายตามใบสำคัญเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ด้านการรายงานงบประมาณ รับผิดชอบการรายงานการจำแนกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณเป็นส่วนกลางและรายจังหวัด รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักอำนวยการ รายงานฐานะเงินงบประมาณประจำเดือน รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนแยกตามโครงการ/หมวดรายจ่าย/งานและแผนงาน
 • งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบการรับ-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
  โดยวิธีการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญทุกหมวดรายจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบการขอเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติการจ่าย จัดทำฎีกาเพื่อขอเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง การนำเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คเพื่อจ่าย เบิกเงินสดจากธนาคารมาจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน รับคืนเงินเหลือจ่าย และนำฝากคลัง ส่งคลัง จัดทำการตรวจสอบนับตัวเงิน ขออนุมัติการให้ยืมเงิน ติดตามทวงหนี้เงินยืม และตรวจสอบหลักฐาน และอนุมัติการหักล้างเงินยืม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง การตั้งเรื่องการขอเบิกเงินบำเหน็จและบำนาญให้แก่ข้าราชการภายในสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และข้าราชการมหาวิทยาลัยในสังกัดตลอดจนถึงสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร คำนวณภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่ายแสดงรายการนำส่งกรมสรรพากร จัดทำและนำส่งเงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังแก่ข้าราชการ ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือระเบียบการขอเบิกจ่ายเงิน ควบคุมดูแลการจ่ายเงินทดรองราชการ และจัดทะเบียนเงินทดรองจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งกรมบัญชีกลาง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดำเนินการขอกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จัดซื้อตั๋วเครื่องบิน และจัดทำหนังสือส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลและดูแลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการทางการเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนดในสมุดขั้นต้น สมุดขั้นปลาย จัดทำเป็นรายงานการเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนหรือโครงการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบ และให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน เปรียบเทียบผลงานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป เพื่อใช้ในการบริหารของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน และเงินนอกราชการ การควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเงินสดประจำวัน เงินฝากธนาคาร และบัญชีกับงานการเงิน จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ งบเดือนรายจ่าย งบเดือนรายได้
 • งานพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ การดำเนินการวางแผนจัดหาพัสดุ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ/จ้าง จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุมงาน ตรวจรับ เช่า จัดทำเอง แลกเปลี่ยน ตรวจร่างสัญญา ลงโทษผู้ทิ้งงาน ควบคุมทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ วิเคราะห์เชิงวิชาการ ให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการพัสดุและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุแก่ข้าราชการและผู้มาใช้บริการ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงในการพิจารณาทิ้งงาน พิจารณาคำร้องขออุทธรณ์ พิจารณาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ขอความเป็นธรรมให้เพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ทิ้งงาน พิจารณามาตรการที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี เช่น การช่วยเหลือผู้รับจ้างงานก่อสร้าง/ผู้ขาย การนิรโทษไม่เป็นผู้ทิ้งงาน การติดตั้งโทรศัพท์ประจำบ้านพักข้าราชการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการผูกพันงบประมาณ การเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันซึ่งเกินจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัต

กลุ่มสารนิเทศ

 • บริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศอุดมศึกษา ของ สกอ.
 • วิเคราะห์เสนอแนะข้อมูลสารสนเทศเชิงนโยบาย
 • จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอุดมศึกษาและพิจารณา งบประมาณ และแผนงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
 • ประสานการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างหน่วยงานอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
 • พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล เอกสารอุดมศึกษา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • งานด้านวางแผน ผลิตเผยแพร่และบริการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์  
 • งานด้านวางแผนผลิต เผยแพร่และบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการให้บริการโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องประชุม และบริการทั่วไปเพื่อการประชาสัมพันธ์  
 • งานด้านการประสานงานภายใน/ภายนอกองค์กร เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการประชาสัมพันธ์   
 • งานส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ ในภารกิจของ สกอ.

 

 

พัฒนาโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2610 5290 โทรสาร. 0 2354 5603 Email : pr_mua@mua.go.th