ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูลความเสียหาย ขอความช่วยเหลือ ได้ที่ Tle. 0 2610 5417 หรือส่งข้อมูลไปยัง Email : flood@mua.go.th
 

รายละเอียดความเสียหาย
รายละเอียดโครงการช่วยเหลือ
สรุปมูลค่าความเสียหาย
สถานที่ที่ได้รับความเสียหาย

นิสิต นักศึกษา
 

รับเรื่องออนไลน์
รวมเรื่องขอความช่วยเหลือ

สถาบันอุดมศึกษา
 

บันทึกโครงการ/กิจกรรมของสถาบัน
บันทึกความเสียหาย/ขอความช่วยเหลือ
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมของสถาบัน
ภาพกิจกรรม สกอ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail : student@mua.go.th
โทรศัพท์ 0-2610-5416-7 โทรสาร 0-2354-5460