ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Responsive image

นายสุภัทร จำปาทอง

Mr.Suphat Champatong, Ph.D.

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Secretary-General

Responsive image

นายขจร จิตสุขุมมงคล

Mr.Kajorn Jitsukummongkol

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Deputy Secretary-General
Responsive image

นางอรสา ภาววิมล

Mrs.Aurasa Pavavimol, Ph.D.

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Deputy Secretary-General
Responsive image

ว่าง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Deputy Secretary-General

Responsive image

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

Miss Chadarat Singhadechakul

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (รักษาการ)
Assistant Secretary-General
Acting Senior Advisor for Policy and Planning (Acting)
Responsive image

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย

Miss Nutnapa Ruenobcheoy

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (รักษาการ)
Senior Advisor for Higher Education Standards (Acting)
Responsive image

นายภาสกร เหมกรณ์

Mr.Pasakorn Heamakorn

ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน (รักษาการ)
Senior Advisor for Private Higher Education Affairs (Acting)

ติดต่อสื่อสาร