รายชื่อผู้บริหาร

Responsive image

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย

Miss Nutnapa Ruenobcheoy

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
Director, Bureau of Higher Education Standards and Quality
Responsive image

นายภาสกร เหมกรณ์

Mr.Pasakorn Heamakorn, Ph.D.

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director, Public Sector Development Group
Responsive image

นางสาววัฒนาพร สุขพรต

Miss Wattnapron Sukprot

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
Dirtector Bureau of Policy and Planning

Responsive image

นายวันนี นนท์ศิริ

Mr.Wannee Nonsiri

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
Director Bureau of General Administration
Responsive image

นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ

Miss Varaporn Rungtrakarn

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
Director Bureau of Personnel Administration and Development
Responsive image

นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์

Mr.Bunlue Visitanupong

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Director Bureau of Student development

Responsive image

นางสาวลักขณา ดอกเขียว

Miss Lakhana Dockiao

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
Director Cooperation Strategy Bureau of International
Responsive image

นางนงนภัส หมวดเดช

Mrs.Nongnapat Muaddeech

ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
Director Bureau of cooperation and Promotion