รายชื่อผู้บริหาร

Responsive image

นายวันนี นนท์ศิริ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
Responsive image

นางสาววัฒนาพร สุขพรต

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

Responsive image

นางสาวลักขณา ดอกเขียว

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
Responsive image

นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Responsive image

นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
Responsive image

นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

Responsive image

นายสุทน เฉื่อยพุก

(ปฏิบัติหน้าที่)

ผู้อำนวยการสำนักนิติการ
Responsive image

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
Responsive image

นางนภาพร อาร์มสตรอง

(ปฏิบัติหน้าที่)

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา