ติดต่อหน่วยงานภายใน

--- ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มงานกิจการเลขาธิการ 02-0395501
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้าห้อง 02-3545565
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้าห้อง -ว่าง-
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้าห้อง -ว่าง-

--- สำนักอำนวยการ ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ หน้าห้อง 02-6105278
กลุ่มงานอำนวยการ งานอำนวยการ 02-3545568
กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี งานการเงิน/งานงบประมาณและบัญชี 02-3545521/02-3545538
กลุ่มงานพัสดุ งานพัสดุ 02-6105417
กลุ่มงานบริหารบุคคล งานบริหารบุคคล 02-3545579
ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา งานสารสนเทศอุดมศึกษา 02-0395676-80
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 02-0395608

--- สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หน้าห้อง 02-6105334
กลุ่มพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร งานพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร 02-6105301
กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 02-6105222
กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 02-6105323
กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล 02-6105339

--- สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา หน้าห้อง 02-0395551
กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา งานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 02-0395538
กลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนา งานส่งเสริมการสร้างและพัฒนา 02-0395541
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย งานส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย 02-0395545
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา งานพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา 02-0395552

--- สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา หน้าห้อง 02-0395583
กลุ่มแผนงานงบประมาณ งานแผนงานงบประมาณ 02-0395601
กลุ่มแผนงานและโครงการ งานแผนงานและโครงการ 02-0395587
กลุ่มวางแผนและพัฒนากำลังคน งานวางแผนและพัฒนากำลังคน 02-0395591
กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา งานพัฒนานโยบายอุดมศึกษา 02-0395600

--- สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา หน้าห้อง 02-0395615
กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา งานพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 02-0395626
กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้ งานส่งเสริมการจัดการความรู้ 02-0395623
กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษา งานรับรองมาตรฐานการศึกษา 02-03956111
กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา งานพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา 02-0395616

--- สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หน้าห้อง 02-0395558
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ งานส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ 02-0395564
กลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา 02-0395577
กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา งานพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา 02-0395572
กลุ่มกิจการพิเศษ งานกิจการพิเศษ 02-0395562

--- สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ หน้าห้อง 02-6105404
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 02-3545615
กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา งานบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา 02-6445913
กลุ่มพัฒนาความเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษา งานพัฒนาความเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษา 02-6445911
กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระหว่างประเทศ งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระหว่างประเทศ 02-3545613

--- สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา หน้าห้อง 02-6105363
กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา งานติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา 02-6105359
กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา งานติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 02-6105455

--- สำนักนิติการ ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักนิติการ หน้าห้อง 02-6105450
กลุ่มอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 02-0395694, 02-039-5695, 02-039-5696 , 02-039-5697, 02-039-5698
กลุ่มพัฒนากฎหมาย งานพัฒนากฎหมาย 02-6105447
กลุ่มนิติการและคดี งานนิติการและคดี 02-6105431

--- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หน้าห้อง 02-2324000

--- หน่วยตรวจสอบภายใน ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน หน้าห้อง 02-3545531

--- สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หน้าห้อง 0-22324000

--- โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ---

สำนัก/กลุ่มงาน รายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย หน้าห้อง 02-0395675