แบบฟอร์มคำขออนุญาการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
Application Form for the Establishment of the Renowned Foreign Higher Education Institution in Thailand