รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน

นางนภาพร อาร์มสตรอง

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน

-- วัน เดือน ปี เกิด: 21 สิงหาคม 2503

-- ภูมิลำเนา:

-- บรรจุเข้ารับราชการ: 15 พฤษภาคม 2524

-- เกษียณอายุราชการ: 01 ตุลาคม 2563

วุฒิการศึกษา:

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  • การศึกษามหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
  • ครุศาสตรบัณฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการดำรงตำแหน่ง:

  • พฤษภาคม 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • พฤศจิกายน 2561 รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ที่ 1) : ปี 2560
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2552
ThailandEnglish
A+