รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

นางสาววัฒนาพร สุขพรต

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

-- วัน เดือน ปี เกิด: 28 เมษายน 2506

-- ภูมิลำเนา:

-- บรรจุเข้ารับราชการ: 15 สิงหาคม 2529

-- เกษียณอายุราชการ: 01 ตุลาคม 2566

วุฒิการศึกษา:

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ประวัติการดำรงตำแหน่ง:

  • มกราคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • พฤศจิกายน 2561 รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ที่ 1) : ปี 2558  
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2552
ThailandEnglish
A+