รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา

-- วัน เดือน ปี เกิด: 23 กันยายน 2505

-- ภูมิลำเนา:

-- บรรจุเข้ารับราชการ: 01 เมษายน 2529

-- เกษียณอายุราชการ: 01 ตุลาคม 2565

วุฒิการศึกษา:

  • การศึกษามหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ประวัติการดำรงตำแหน่ง:

  • ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • พฤศจิกายน 2560 รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ที่ 1) : ปี 2558  
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2549
ThailandEnglish
A+