ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-- วัน เดือน ปี เกิด: 09 พฤศจิกายน 2503

-- ภูมิลำเนา:

-- บรรจุเข้ารับราชการ: 26 กันยายน 2526

-- เกษียณอายุราชการ: 01 ตุลาคม 2564

วุฒิการศึกษา:

  • อักษรศาสตรบัณฑิต  : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการดำรงตำแหน่ง:

  • สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ชั้นสายสะพาย ที่ 2) : ปี 2558
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ที่ 1) : ปี 2555  
ThailandEnglish
A+