รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางอรสา ภาววิมล

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-- วัน เดือน ปี เกิด: 30 มิถุนายน 2503

-- ภูมิลำเนา: กรุงเทพฯ

-- บรรจุเข้ารับราชการ: 16 กันยายน 2528

-- เกษียณอายุราชการ: 01 ตุลาคม 2563

วุฒิการศึกษา:

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประวัติการดำรงตำแหน่ง:

 • มิถุนายน 2560 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สิงหาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • พฤษภาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ตุลาคม 2553 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ชั้นสายสะพาย ที่ 2) : ปี 2557  
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ที่ 1) : ปี 2554  
ThailandEnglish
A+