เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายสุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-- วัน เดือน ปี เกิด: 14 กันยายน 2505
-- ภูมิลำเนา: กรุงเทพฯ
-- บรรจุเข้ารับราชการ: 02 พฤษภาคม 2531
-- เกษียณอายุราชการ: 01 ตุลาคม 2565

วุฒิการศึกษา:

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการดำรงตำแหน่ง:

  • ตุลาคม 2559 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • ตุลาคม 2558 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • มกราคม 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • ธันวาคม 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • มีนาคม 2556 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • พฤษภาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ชั้นสายสะพาย ที่ 4) : ปี 2560
• มหาวชิรมงกุฎ (ชั้นสายสะพาย ที่ 3) : ปี 2558

ThailandEnglish
A+