บัณฑิตพันธุ์ใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและ ศักยภาพสูง สำหรับการทำงานใน  อุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ
 2. เพื่อสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของ หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร และ กระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการ ผลิตบัณฑิตและกำลังคน

กลุ่มเป้าหมาย

 1.  เป็นผู้ที่ทำงานอยู่แล้วหรือต้องการปรับเปลี่ยนสมรรถนะที่มี อยู่เดิมไปสู่สมรรถนะที่ตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วน เพื่อการขับเคลื่อน เศรษฐกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ
 2.  เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา หรือที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะใน ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียน และตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและ สถานประกอบการ

ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการ จัดการเรียนการสอน

  1. การบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์ และ/หรือสาขาวิชา (Multidisciplinary) เพื่อสามารถสร้างสมรรถนะเร่งด่วนใหม่แก่บัณฑิต และ/หรือกำลังคนภาคการผลิต ให้มีความสามารถและศักยภาพตอบโจทย์ ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ จำนวน 10 สาขา

2. การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง (Experience Integrated Learning) ที่มีระบบภาคีความร่วมมือเป็นเครือข่าย ภาคการศึกษาและสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมที่มีความพร้อม เพื่อต่อยอดการพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม

3. การบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล (Life Skills of Digital Society) กับทักษะวิชาชีพ (Professional Skills) โดยการบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) สอดแทรกผสมผสานที่สอดรับ กลมกลืน และเป็นเนื้อเดียวอย่างเป็นระบบกับหมวดวิชาหลักและเฉพาะ ของวิชาชีพ

 4. การจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยแยกเชิงผลลัพธ์ การเรียนรู้ และหรือผลการเรียน (Modular Based Learning Outcomes and/or Learning Results) บูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาวิชา สถาบันการศึกษา (อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) และ/หรือสถานประกอบการ และอุตสาหกรรม เพื่อความคล่องแคล่ว และความสามารถในการปรับตัว ตอบโจทย์ทันต่อความต้องการของภาคการผลิตที่มีความเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาและไม่แน่นอน โดยเฉพาะช่วงต้นและช่วงกลางของ New S-Curve

5. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสนองตอบต่อ ความต้องการและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายบุคคลได้ (Personalized Learning) หรือสามารถจัดทำเป็นภาพรวมทั้งสถาบัน ในลักษณะ Whole Campus Development

จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

ภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

 1. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
 2. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 3. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือน้ำตาลมิตรผล 
 4. บริษัท เบทาโกร จำกัด
 5.  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
 6. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
 7. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 8.  บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด โรงพยาบาลรามาธิบดี
 9.  บริษัท ไทย ออโต ทูลส์แอนด์ ดาย จำกัด
 10.  — ฯลฯ —
ThailandEnglish
A+