อนุสารอุดมศึกษา

อนุสารอุดมศึกษา
  2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550 : 2547-2549
 
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 478 เมษายน 2561
 
 • พระราชโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561
 • บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาบัยต่อนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 • ผลงานเด่นในรอบปีที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ของ สกอ. (ตอนที่ 2)
 • สรุปการประชุม กกอ. ครั้งที่ 2/2561
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 477 มีนาคม 2561
 
 • โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตฯ
 • ผลงานเด่นในรองปีที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ของ สกอ. (1)
 • มติ กกอ. ครั้งที่ 1
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 476 กุมภาพันธ์ 2561
 
 • เลขาธิการ กกอ. ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรี เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโบายด้านอุดมศึกษาแก่ สกอ. (2)
 • งานศิลปวัฒนธรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
 • ราชมงคลธัญบุรีเกมส์
 • มติ กกอ. ครั้งที่ 11
    ปีที่ 44 ฉบับที่ 475 มกราคม 2561
 
 • การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560
 • กระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
 • การอบรมหลักสูตรการบิรหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุน
 • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโบายฯ
 • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

 

 

 

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ThailandEnglish
A+