ตราสัญลักษณ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

              ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตรา “พระวชิระ” อันเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราประจำทบวงมหาวิทยาลัย เนื่องจากพระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นผู้ให้กำเนิดและบุกเบิกการอุดมศึกษาของประเทศไทย ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยแปรสภาพเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ จึงอัญเชิญตรา “พระวชิระ” เป็นเครื่องหมายประจำส่วนราชการ ตราพระราชทานนี้จึงหมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความรับผิดชอบการอุดมศึกษาของประเทศไทย             

ลักษณะ

            เป็นรูปวงกลม มีเส้นรอบ  ๓ เส้น ภายในวงกลมตรงกลางมีรูป “พระวชิระ” ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้างวงกลมด้านในมีลายกระหนก ๓ ชั้น
 เริ่มจากฐานด้านพระวชิระโค้งขึ้นไปเกือบจรดปลายแหลมของพระวชิระ ภายใต้รูปพระวชิระและลายกระหนกมีชื่อส่วนราชการ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สีประจำ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สีประจำ    คือ   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ สีม่วง-สีน้ำเงิน
สีม่วง        คือ   สีประจำวันเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สีน้ำเงิน    คือ   สีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์

ThailandEnglish
A+